Меню

Пушка Ірина Михайлівна

Пушка Ірина Михайлівна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: rekun.ira@ukr.net

 

Освіта

Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, 2001 р. Спеціаліст – «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Кваліфікація – «Вчитель біології, географії, валеології те основ екології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи».

 

Уманський національний університет садівництва,2016 р., Спеціальність – «Садово-паркове господарство»; Кваліфікація - «Спеціаліст садово-паркового господарства»

 

Кандидат с.-г. наук 06.01.07. – плодівництво; тема дисертації: «Особливості розмноження насінням і зеленими живцями та вирощування саджанців хеномелесу в Правобережному Лісостепу України», 2007 (диплом № ДК 043697) рішенням спеціалізованої вченої ради  Уманського державного аграрного університету.

 

Доцент кафедри садово-паркового господарства, 2013 р. (атестат 12ДЦ№035953)

 

Напрям наукового дослідження. Наукові основи формування садово-паркового середовища в Центральному Лісостепу України

 Дисципліни, які викладає

 1. Лікарські рослини

2. Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів

3.Методологія наукових досліджень

4. Еколого-орієнтоване ведення садово-паркового господарства

5. Методологія та організація наукових досліджень за спеціальністю

6. Сучасні методи та підходи відтворення садово-паркових насаджень

 

Підвищення кваліфікації

 

Білоцерківський національний аграрний університет Методологія викладання дисципліни «Луківництво і газони» свідоцтво СПК 00493712/000 0650-17 від 23.06.2017 р.

 

Основні наукові публікації за останні п’ять років

 

Статті у наукометричних базах

 

1.  V.V. Polishuk, A.F. Balabak, J.A. Velichko. I.M. Pushka, M.Yu. Osipov, I.V. Kozachenko. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

 

2. A.P. Palii1, A.A. Holovatiuk, O.S. Pushka, I.M. Pushka, R.V. Oliadnichuk, V.V. Kravchenko, A.V. Voitik  Biotechnical aspects of the feeding heifer full-purpose courses of different granulometric composition. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9 (2) р. 81-90. (Web of Science).

 

3. V. V. Moskalets, A. H. Vovkohon, M. M. Kliuchevych, T. Z. Moskalets, A. O. Sliusarenko, V. V. Liubych, A. T. Martyniuk, O. S. Pushka, I. M. Pushka, V. I. Nevlad. Biochemical and molecular-genetic markers of adaptability and quality of genotypes in cultural and wild cereal plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (4). P. 704–708. DOI: 10.15421/2019_812. (Web of Science).

 

Статті у фахових виданнях

 

1. Пушка І.М., Величко Ю.А, Осіпов М.Ю., Поліщук В.В. Фенологічні особливості росту та розвитку інтродукованих сортів Сhaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч.1.: Сільськогосподарські науки. С.129–136.

2. Пушка І.М., Величко Ю.А., Осіпов М.Ю., Поліщук В.В., Миколайко В.П. Особливості вирощування інтродукованих сортів Chaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2018. Вип. 92 С. 198–206.

3. Пушка І.М., Величко Ю.А. Вплив температурного режиму стратифікації на проростання насіння хеномелису японського різних помологічних сортів // Таврійський науковий вісник, Вип. 100 Т. 2. Секція: екологія, іхтіологія та аквакультура. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 303-309.

4. Величко Ю.А., Пушка І.М., Парубок М.І., Поліщук В.В. Ботанічна характеристика та перспективи використання інтродукованих представників роду Paeonia L. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 107. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 322-328.

5. Величко Ю.А., Пушка І.М., Осіпов М.Ю., Козаченко І.В. Еколого-біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий

 

Тези конференцій

 

  1. Величко Ю.А., Поліщук В.В., Пушка І.М. Перспективи використання новітніх напрямків вертикального озеленення в Україні. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва: матеріали міжнар. наук-практ. інтернет-конф. Умань, 18 квітня 2018р. С.28–31.
  2. Величко Ю.А., Пушка І.М., Поліщук В.В. Стиль модерн у садово-парковому мистецтві. Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства: матеріали міжнар. наук-практ. конф. Умань, 23–24 травня 2018р. С.209–212.

 

Методичні розробки

 

1. Пушка І.М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Консервація, реконструкція, реставрація садово-паркових об’єктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Умань: Уманський НУС, 2018. 43 с.

 

2. Пушка І.М. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Консервація, реконструкція, реставрація садово-паркових об’єктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Умань: Уманський НУС, 2018. 26 с.

 

3. Пушка І.М. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Консервація, реконструкція, реставрація садово-паркових об’єктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Умань: Уманський НУС, 2018. 14 с

 

4. Пушка І.М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Умань: Уманський НУС, 2019. — 57 с.

 

5. Пушка І.М. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Умань: Уманський НУС, 2019. 12 с.

 

Аналіз освітньої та/або професійної кваліфікації

Пушки Ірини Михайлівни

кафедри садово-паркового господарства за 2017-2021 рр.

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації ____________ освітнім компонентам, що викладаються:

(Назва дисципліни)

 

Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г. Тичини, 2001 р. спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, біології і географії» кваліфікація: «Вчитель біології, географії, валеології та основ екології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи» Диплом ЕР № 16284196

 

Уманський національний університет садівництва, 2016 р. спеціальність «Садово-паркове господарство», кваліфікація «Спеціаліст садово-паркового господарства» Диплом С16 № 121149

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат с.-г. наук (ДК №  043697) спеціальність 01.06.07 - плодівництво, доцент кафедри садово-паркового господарства, доцент (атестат 12 ДЦ № 035953).

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

 

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

 

5

Щонайменше п’ять публікаціЙ у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

1.V.V. Polishuk, A.F. Balabak, J.A. Velichko. I.M. Pushka, M.Yu. Osipov, I.V. Kozachenko. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online) (Web of Science).

2. A.P. Palii1, A.A. Holovatiuk, O.S. Pushka, I.M. Pushka, R.V. Oliadnichuk, V.V. Kravchenko, A.V. Voitik  Biotechnical aspects of the feeding heifer full-purpose courses of different granulometric composition. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9 (2) р. 81-90. (Web of Science).

3. V. V. Moskalets, A. H. Vovkohon, M. M. Kliuchevych, T. Z. Moskalets, A. O. Sliusarenko, V. V. Liubych, A. T. Martyniuk, O. S. Pushka, I. M. Pushka, V. I. Nevlad. Biochemical and molecular-genetic markers of adaptability and quality of genotypes in cultural and wild cereal plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (4). P. 704–708. DOI: 10.15421/2019_812. (Web of Science).

1. Пушка І.М., Величко Ю.А, Осіпов М.Ю., Поліщук В.В. Фенологічні особливості росту та розвитку інтродукованих сортів Сhaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч.1.: Сільськогосподарські науки. С.129–136.

4. Пушка І.М., Величко Ю.А., Осіпов М.Ю., Поліщук В.В., Миколайко В.П. Особливості вирощування інтродукованих сортів Chaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2018. Вип. 92 С. 198–206.

5. Пушка І.М., Величко Ю.А. Вплив температурного режиму стратифікації на проростання насіння хеномелису японського різних помологічних сортів // Таврійський науковий вісник, Вип. 100 Т. 2. Секція: екологія, іхтіологія та аквакультура. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 303-309.

6. Величко Ю.А., Пушка І.М., Парубок М.І., Поліщук В.В. Ботанічна характеристика та перспективи використання інтродукованих представників роду Paeonia L. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 107. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 322-328.

 

7. Величко Ю.А., Пушка І.М., Осіпов М.Ю., Козаченко І.В. Еколого-біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.212–218.

8. Шлапак В. П., Пушка І.М., Адаменко С. А., Парубок М.І.,  Коджебаш А. В. Лісівнича оцінка рекреаційно-оздоровчих природних насаджень Білогрудівського лісу. Вісник Уманського НУС, 2020 № 2. С.115-121.

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація _________________________ відповідає освітнім компонентам.

 

2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)

 

Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.V.V. Polishuk, A.F. Balabak, J.A. Velichko. I.M. Pushka, M.Yu. Osipov, I.V. Kozachenko. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online) (Web of Science).

2. A.P. Palii1, A.A. Holovatiuk, O.S. Pushka, I.M. Pushka, R.V. Oliadnichuk, V.V. Kravchenko, A.V. Voitik  Biotechnical aspects of the feeding heifer full-purpose courses of different granulometric composition. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9 (2) р. 81-90. (Web of Science).

3. V. V. Moskalets, A. H. Vovkohon, M. M. Kliuchevych, T. Z. Moskalets, A. O. Sliusarenko, V. V. Liubych, A. T. Martyniuk, O. S. Pushka, I. M. Pushka, V. I. Nevlad. Biochemical and molecular-genetic markers of adaptability and quality of genotypes in cultural and wild cereal plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (4). P. 704–708. DOI: 10.15421/2019_812. (Web of Science).

1. Пушка І.М., Величко Ю.А, Осіпов М.Ю., Поліщук В.В. Фенологічні особливості росту та розвитку інтродукованих сортів Сhaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч.1.: Сільськогосподарські науки. С.129–136.

4. Пушка І.М., Величко Ю.А., Осіпов М.Ю., Поліщук В.В., Миколайко В.П. Особливості вирощування інтродукованих сортів Chaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2018. Вип. 92 С. 198–206.

5. Пушка І.М., Величко Ю.А. Вплив температурного режиму стратифікації на проростання насіння хеномелису японського різних помологічних сортів // Таврійський науковий вісник, Вип. 100 Т. 2. Секція: екологія, іхтіологія та аквакультура. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 303-309.

6. Величко Ю.А., Пушка І.М., Парубок М.І., Поліщук В.В. Ботанічна характеристика та перспективи використання інтродукованих представників роду Paeonia L. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 107. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 322-328.

 

7. Величко Ю.А., Пушка І.М., Осіпов М.Ю., Козаченко І.В. Еколого-біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.212–218.

8. Шлапак В. П., Пушка І.М., Адаменко С. А., Парубок М.І.,  Коджебаш А. В. Лісівнича оцінка рекреаційно-оздоровчих природних насаджень Білогрудівського лісу. Вісник Уманського НУС, 2020 № 2. С.115-121.

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

 

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Пушка І.М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія наукових досліджень в садово-парковому господарстві» для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства спеціальності 206 «Садово-паркове-господарство». Умань: УНУС, 2017. 54 с.

2. Пушка І.М. Луківництво та газони. Навч. посібник для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства денної форми навчання. Умань : УНУС. 2018. 87 с.

3. Методичні рекомендації для проведення виробничої переддипломної практики ОКР  «Магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»  [Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А, Пушка І.М. та ін.] – Умань, 2019. – 14 с.

4. Методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» факультету лісового і садово-паркового господарства / [Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Пушка І.М. та ін.] – Умань, 2021. – 47 с.

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

 

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

 

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Експерт з проведення акредитаційних експертиз Національного агенства забезпечення якості вищої освіти:

– голова акредитаційної комісії спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» у Харківському національному університеті міського господарства ім.. О.М. Бекетова. Акредитаційна справа А-19-0202–179. Наказ на експертну групу № 206–Е від 21.11.2019р.;

 

– акредитаційна справа спеціальності 205 «Лісове господарство» у Білоцерківському НАУ (ID у ЄДЕБО 29625) за першим рівнем вищої освіти (справа № 174/АС-20)  Наказ на експертну групу №  831–Е від 19.05.2020р.

 

акредитаційна справа спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» у Таврійському ДАУ ім. Д.Моторного  (ID у ЄДЕБО 22612) за першим рівнем вищої освіти (справа № 1298/АС-20)  Наказ на експертну групу №  1770-Є–Е від 13.10.2020р.

 

голова акредитаційної комісії спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»  у Сумському НАУ (ID у ЄДЕБО 5940) за першим рівнем вищої освіти (справа № 0618/АС-21)  Наказ на експертну групу №  652–Е від 24.03.2021р.

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Реєстраційний номер проекту:

619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation

15.11.2020 – 14.11.2023

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

Наукове консультування ТОВ «Воскор-агро» з 2017 р. (заключено офіційний договір № 25/06-2017 від 21.01.2017 р.)

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Пушка І.М. Особливості створення композиції міських скверів у стилі хай-тек на прикладі скверу «Молодіжний» м. Умань Черкаської області //  The IV International Science Conference «Prospects and achievements in applied and basic sciences», February 9 – 12, 2021, Budapest, Hungary.  P.31-35

2. Пушка І.М. Формування фахових компетентностей при викладанні дисципліни «лікарські рослини» у бакалаврів спеціальостей 205 Лісове господарство та 206 Садово-паркове господарство в Уманському НУС //  The XIII International Science Conference «Development of modern science: theory, methodology, practice», March 18 – 19, 2021, Madrid, Spain. P. 141–143.

3. Шлапак В.П., Пушка І.М. комплексна оцінка території парку ім. І.Д. Черняховського м. Умань Черкаської областІ  // The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany. 1113 p.

4. Величко Ю.А., Пушка І.М. Проблеми в озелененні присадибних ділянок та шляхи їх вирішення Інтенсивні технології в садово-парковому господарстві : тези доповідей учасників наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 28 квіт. 2020 р.). Умань, 2020. 60 с.

5. Ю. А. Величко, В. В. Поліщук, І. М. Пушка, М. Ю. Осіпов Перспективи використання англійських троянд для озеленення в умовах Правобережного лісостепу України «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва : матер. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 листопада 2019 р.). С. 131-133.

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Керівництво студентським науковим гуртком кафедри садово-паркового господарства

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

-

16-18

Це для військових ЗВО

 

-

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

-

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

-

Висновок: досягнення у професійній діяльності _________________________________ підтверджуються виконанням ___досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов

 

*Під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала непрацездатність тощо).

**Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік.

***Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань “02 Культура і мистецтво”, спеціальностями “014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”, “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, замість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, науково-педагогічним (педагогічним) працівникам мистецьких спеціальностей можуть зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відеовори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.

 Аналіз освітньої тапрофесійної кваліфікації Пушка І.М.