Меню
Остання редакція: 05 січня 2023

Навчально-наукова лабораторія

 

 

Контакти:    тел:  (04744) 3-35-49, вул. Давиденка, 1, корпус №2, emailspguman@gmail.com

Завідувач лабораторії: Осіпов Михайло Юрійович, доцент кафедри садово-паркового господарства, к. с.-г. наук

     1.    Загальні положення

     1.1. Навчально-наукова лабораторія «Інтродукції, адаптації, розмноження та вирощування декоративних і лісових культур», далі Лабораторія, є підрозділом, який створено в складі кафедри садово-паркового господарства факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС, і в своїй діяльності керується Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про авторське право і суміжні права», «Концепцією наукової та інноваційної діяльності УНУС» та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Уманського НУС, загальноуніверситетськими Положеннями і цим Положенням.

     1.2.  Метою діяльності Лабораторії є:

–      отримання нових знань, постановка та вирішення актуальних проблем і завдань відповідно до програм університету;

–      висвітлення і поширення результатів наукового пошуку, наукових робіт;

–      зв’язок з навчальним процесом, залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань;

–      виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт для розв’язання актуальних питань у науковій та виробничій сферах за профілем кафедри;

–      забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної і науково-інноваційної діяльності.

Лабораторія системно створює, експериментує, апробує, освоює та зберігає наукові, науково-технічні та соціально значущі нововведення, умови їх забезпечення та впровадження.

     1.3. Лабораторія здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, науково-дослідної діяльності Уманського НУС і підпорядковується завідувачеві кафедри, декану факультету, проректору з наукової та інноваційної діяльності, ректору університету.

     1.4. Положення про Лабораторію, зміни і доповнення до нього затверджуються Вченою радою.

      2.       Завдання Лабораторії

     Завданнями Лабораторії є:

     2.1. Проведення актуальних наукових досліджень у виробництві відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки;

     2.2. Забезпечення своєчасного і на високому рівні виконання наукових досліджень;

     2.3. Виконання робіт науково-методичного характеру – оволодіння сучасними методиками та удосконалення загальноприйнятих методик постановки і проведення наукових досліджень;

     2.4. Практичне ознайомлення студентів і магістрів з методиками постановки та проведення наукових досліджень, безпосереднє залучення їх до наукового процесу;

     2.5. Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та виробництво;

     2.6. Співпраця з іншими науковими підрозділами Університету з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів тощо.

     2.7. Створення організаційно-методичних умов для практичного застосування досвіду, розробка технологій впровадження продуктів діяльності Лабораторії.

     2.8. Організація і проведення науково-технічних та науково-освітніх виставок, семінарів, нарад, конференцій, шкіл, що забезпечує пропагування наукових, науково-технічних і освітніх досягнень Уманського НУС.

     2.9. Виконання інших функцій і завдань відповідно до мети створення Лабораторії.

     3.       Структура та управління Лабораторією

      3.1. Структура Лабораторії та її зміни затверджуються ректором Уманського НУС за пропозицією завідувача.

     3.2. Лабораторію очолює завідувач, який організовує її роботу і несе відповідальність за зміст і результати діяльності, підтримує інноваційний пошук науково-педагогічних працівників.

     3.3. Науково-педагогічні працівники можуть залучатися до роботи у складі Лабораторії на умовах договорів.

     3.4. Для виконання окремих проектів і впровадження результатів роботи Лабораторії можуть створюватися тимчасові творчі колективи.

     3.5. Лабораторія може організувати роботу із залученням висококваліфікованих консультантів, наукових та науково-технічних організацій, які  працюють за завданнями Лабораторії на договірних  засадах.

     3.6. Лабораторія не є юридичною особою і не має самостійного балансу, у відносинах з юридичними та фізичними особами не виступає від імені університету.

    3.7. Лабораторія з метою забезпечення своєї діяльності отримує в користування  від університету приміщення, обладнання, інвентар та інше майно, що знаходиться на балансі університету.

     4.       Організація діяльності Лабораторії

      4.1. Лабораторія має право:

– одержувати в установленому порядку для роботи документи університету та його структурних підрозділів;

–      залучати працівників університету до виконання робіт у межах компетенції Лабораторії;

–      подавати на розгляд керівництва університету пропозиції щодо вдосконалення діяльності Лабораторії;

–      надавати платні послуги відповідно до встановленого в університеті порядку;

–      виконувати  договірні роботи за договорами і міжнародними проектами, грантами відповідно до встановленого в університеті порядку.

     4.2.         Обов’язки Лабораторії:

–      визначити мету і завдання, спрямовані на досягнення цілей та визначені загальноуніверситетською стратегією розвитку;

–      визначати теми досліджень, науково-дослідних робіт та план роботи на рік;

–      формувати колектив науковців;

–      брати активну участь у конкурсах, у тому числі молодих науковців, аспірантів і студентів;

–      розвивати сучасні форми висвітлення діяльності лабораторії;

–      забезпечувати залучення коштів на функціонування Лабораторії.

     4.3. За результатами діяльності Лабораторії організовується видавництво монографій, навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, статей, тез, створюється та поповнюється інформаційно-ресурсний банк даних, інформаційно-аналітичне середовище, проводяться науково-методичні заходи.

     4.4. Лабораторія утворюється, реорганізується і ліквідується за рішенням Вченої ради.

     5.       Контроль за діяльністю Лабораторії

      5.1. Керівник лабораторії подає у визначені розпорядженням ректора терміни щорічний звіт про діяльність Лабораторії та план роботи, затверджені кафедрою, в науково-дослідну частину УНУС.

     5.2. Поточний контроль за діяльністю Лабораторії здійснює завідувач кафедри, декан факультету, проректор з наукової та інноваційної діяльності, пропонуючи до розгляду будь-які аспекти роботи Лабораторії на засіданнях ректорату або Вченої ради.

 

 Склад лабораторії «Інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур»

1. Осіпов Михайло Юрійович

-

Доцент кафедри СПГ, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії

2. Балабак Анатолій Федорович

-

Професор кафедри СПГ, доктор сільськогосподарських наук

3. Величко Юлія Анатоліївна

-

Завідувачка кафедри СПГ, кандидат сільськогосподарських наук

4. Шутко Сергій Сергійович

-

Викладач кафедри СПГ, кандидат сільськогосподарських наук

Останні новини

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр  спеціальності 206 Садово-паркове господарствоЧитати повністю

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр спеціальності 206 Садово-паркове господарство

У червні 2024 року на факультеті лісового та садово-паркового господарства відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство» спеціальності 206 Садово-паркове господарство.

Читати повністю

Публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни на тему: «Оцінювання інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) за декоративними властивостями для використання у ландшафтному дизайні».Читати повністю

Публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни на тему: «Оцінювання інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) за декоративними властивостями для використання у ландшафтному дизайні».

13 червня 2024 року на розширеному засіданні кафедри садово-паркового господарства УНУС відбулася публічна презентація дисертаційної роботи Калюжної Ліліани Володимирівни.

Читати повністю

Міжнародне підвищення кваліфікаціїЧитати повністю

Міжнародне підвищення кваліфікації

З 20 по 29 квітня 2024 року викладач-стажист кафедри садово-паркового господарства Ліліана КАЛЮЖНА пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації з теми «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського Союзу та Україні», яке було організоване Науково-дослідним інститутом Люблінського науково-технологічного парку (Польща) та IESF «Міжнародною фундацією науковців та освітян».

Читати повністю

Секційне засідання в рамках наукової студентської конференціїЧитати повністю

Секційне засідання в рамках наукової студентської конференції

25 квітня відбулось засідання студентської наукової конференції, приуроченої 160- річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. Пачоського на кафедрі садово-паркового господарства.

Читати повністю

Всі новини