Меню

Поліщук Валентин Васильович

Поліщук Валентин Васильович Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор
Посада: декан факультету лісового і садово-паркового господарства
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: spguman@gmail.com.ua

 

          Поліщук Валентин Васильович, закінчив Уманську сільськогосподарську академію у 1999 році за спеціальністю «Вчений агроном».

          У 1999 році вступив до аспірантури, а у 2004 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальна оцінка інбредних ліній кукурудзи, адаптованих до умов Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05 «Селекція рослин».

          У 2007 році отримав атестат доцента.

          У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: «Біологічні основи формування високоякісного насіння цукрових буряків залежно від агротехнологічних умов вирощування», а у 2015 році отримав атестат професора.

          Викладає дисципліни на факультеті лісового і садово-паркового господарства. 

          Керує роботою аспірантами.

          Є автором чотирьох патентів на винахід та співавтором чотирьох гібридів і сортів сільськогосподарських культур.

          Співавтором навчального посібника «Насінництво та насіннєзнавство цукрових буряків» та співавтором монографії «Обработка семян сахарной свеклы инсектицидами фирмы «Сингента»  – экологически безопасный и эффективный способ защиты всходов от вредителей ».

          Нині займається науковою роботою з питань інтродукції та селекції зі створення нових селекційних форм та сортів троянд.

          Тема наукової роботи: «Рід Rose L. в декоративному садівництві: проблеми інтродукції, адаптації та селекційно-генетичного вдосконалення».

          Сфера наукових інтересів: селекція рослин.

          Місце та дата останнього підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів та природокористування України (ННІ післядипломної освіти), 18-29 березня 2013 року, свідоцтво 12 СПК 881820.

 

          Викладає навчальні дисципліни:

Селекція та генетика декоративних рослин

Паркова фітоценологія

Геоботаніка

Основні публікації за період наукової роботи:

 

           1. Полищук В.В. Совершенствование модели сорта сахарной свёклы с измененными параметрами формы корнеплода / В.В. Полищук, А.И. Опалко, Д.М. Адаменко // Состояние горных и склоновых земель Северо-Кавказского федерального округа и проблемы сохранения плодородия почв, развития систем земледелия, лугопастбищного хозяйства, животноводства на ландшафтной и ресурсосберегающей основе: матер. совещан. Россельхозакадемия, Отделение земледелия, ГНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства. — Владикавказ: ИП Цопанова, 2012.— С. 148–152.

           2. Поліщук В.В., Доронін В.А., Яценко А.О., Опалко А.І., Адаменко Д.М., Ненька М.М., Ненька О.В., Майборода В.М., Ковальчук І.В., Карпук Л.М. Патент на корисну модель №  75967 від 25.12.2012 р. (Україна). Спосіб прискореного розмноження стійких до цвітушності ЧС-форм цукрових буряків з використанням технологій in vitro; Заявл. 06.04.2012; Опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. – 5 с.

           3. Поліщук В.В. Стерилізація проростків вихідних форм  гібридів  буряку цукрового для введення in vitro / В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – Вип.9. – 2012. – С.45–48.

           4. Поліщук  В.В. Підвищення продуктивності ліній О-типу  буряку цукрового та їх ЦЧС аналогів / В.В. Поліщук, Д.М. Адаменко, В.А. Доронін, О.А. Сливченко // Зб. наук. праць Уманського НУС. – Вип. 81. – 2012. – С. 150–153.

           5. Педас В.П. Обработка семян – экологически  безопасный и эффективный способ защиты всходов / В.П. Педас, В.В. Смирных, Л.И. Сторожик, Л.А. Суслик, Ю.В. Панченко, В.А. Доронин, В.В. Полищук // Научно-практический журнал «Сахарная свекла». – Москва.–№ 10.–2012.–С.18–21.

           6. Доронин В.А. Влияние размеров семян на их продуктивные свойства / В.А. Доронин, И.И. Бойко, В.В. Полищук // Научно-практический журнал «Сахарная свекла». – Москва.–№ 1.–2013.–С.14–18.

           7. Поліщук В.В. Умови вирощування  in vitro та підбір експлантів ЧС-форм гібридів буряку цукрового / В.В. Поліщук, Д.М. Адаменко  // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Селекційно-генетична наука і освіта» 19 березня 2013 року. – Умань. – 2013. – С. 97-99.

           8. Величко Ю.А. Особливості підготовки ґрунту та посадки сортів лілій різних груп в умовах Правобережного Лісостепу України / Ю.А. Величко, В.В. Поліщук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2013. – С. 142–144.

           9. Поліщук В.В. Підбір експлантів та умов вирощування in vitro компонентів гібридів буряку цукрового/ В.В.  Поліщук // Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка» НАН України. – Умань, 2012.– Вип. 8. – С. 123–128.

          10. Поліщук В.В. Значення кореляційних зв’язків для селекції ЧС-форм цукрових буряків / В.В. Поліщук // Тези доповідей  Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». – Умань. – 2013. – С. 85–87.

          11. Поліщук В.В. Вплив схожості насіння за понижених температур багатонасінного запилювача цукрових буряків на його основні господарсько-цінні ознаки / В.В. Поліщук // Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади» 22 березня 2013 року. – Тернопіль. – 2013. – С. 44-46.

          12. Кравченко Ю.А. Залежність схожості насіння від його урожайності / Ю.А. Кравченко, В.В. Доронін, В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Вип. 17. Том 2.–– 2013. – С. 236–239.

          13.  Доронін В.А. Еколого-безпечний спосіб захисту сходів цукрових буряків / В.А. Доронін, Ю.А. Кравченко, М.В. Бусол, В.В. Доронін, В.В. Поліщук // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Цукрові буряки». – №2. (92).–– 2013. – С. 15–17.

          14. Доронин В.А. Влияние размеров семян на их продуктивные свойства / В.А. Доронин, И.И. Бойко, В.В. Полищук // Научно-практический журнал «Сахарная свекла». – Москва.–2013.–С.14–18.

          15. Полищук В.В. Оценка продуктивности компонентов ЦМС форм и гибридов сахарной свеклы в зависимости от срока хранения семян / В.В. Полищук, Д.М. Адаменко, В.А. Доронин, О.А. Сливченко // Научно-практический журнал «Земледелие и защита растений». – Минск. №1.–2013.–С.55–57.

          16. Доронин  В.А. Продуктивность сахарной свеклы при посеве семенами, обработанными защитными препаратами / В.А. Доронин, В.П. Педас, В.М. Смирных, Л.И. Сторожик, Л.А. Суслик, Ю.В. Панченко, С.П. Ворошко, В.В. Полищук // Научно-технический и производственный журнал «Сахар». – Москва.–№ 3.–2013.–С.32–36.

          17. Поліщук В.В. Підбір експлантів та умов вирощування in vitro  компонентів гібридів буряку цукрового /  В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». – Вип. 8. – 2012. – С. 128–132.

          18. Поліщук В.В. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками селекційних матеріалів  цукрових буряків (Beta vulgaris L.) залежно від обробки насіння / В.В. Поліщук, Д.М. Адаменко // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – Вип.10. – 2013. – С.50–53.

          19. Саблук В.Т. Обробка насіння  цукрових буряків забезпечує надійний захист сходів та підвищення продуктивності культури / В.Т.  Саблук, Доронін В.А., В.В. Поліщук // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України «Шляхи диверсифікації виробництва продукції на цукрових заводах України ». – Київ. – 2013. – С. 197-201.

          20. Поліщук В.В. Якість насіння та продуктивні властивості ліній О-типу цукрових буряків за понижених температур /  В.В. Поліщук // Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин». –Вип. 2. – 2013. – С. 20–22.

          21. Поліщук В.В. Основні господарсько-цінні ознаки та схожість насіння багатонасінного запилювача буряку цукрового за понижених температур / В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Уманського НУС. – Вип.82. – 2013. – С.46–51.

          22. Поліщук В.В. Вплив НАНО-препаратів на стимулювання насіння гібридів цукрових буряків / В.В. Поліщук, Д.М. Адаменко // Регіональна  науково-практична Інтернет-конференції «Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів» 31 жовтня 2013 року. – Умань. – 2013. – С. 60-63.

          23. Поліщук В.В. Умови вирощування  in vitro та підбір експлантів компонентів гібридів буряку цукрового / В.В. Поліщук, Л.М. Карпук  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» 15-16 листопада 2013 року. – Умань. – 2013. – С. 97-99.

          24. Адаменко Д.М. Різноякісність елітного насіння ЧС-компонентів гібридів цукрових буряків та його вплив на посівні якості гібридного насіння / Д.М. Адаменко, В.В. Поліщук, Л.М. Карпук // Тези доповідей  Міжнародної наукової конференції «Генетика і селекція: досягнення і проблеми». – Умань. – 2014. – С. 10–12.

          25. Величко Ю.А. Особливості літньої окуліровки чайно-гібридних троянд та шляхи подолання завчасного проростання вічок / Ю.А. Величко, В.В. Поліщук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвячених 170-річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва. – Умань. – 2014. – С. 95–97.

          26. Величко Ю.А. Інтродукція видів роду Sempervivum L. в умови Правобережного Лісостепу України / Ю.А. Величко, І.М. Пушка, В.В. Поліщук // Матеріали наукової конференції «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства», присвяченої 135-ї річниці від дня народження М.О. Ткаченка. – Умань. – 2014. – С. 154–156.

          27. Поліщук В.В. Оцінювання селекційних номерів буряку цукрового за спроможністю щодо проростання насіння при понижених температурах ґрунту / Поліщук В.В., Адаменко Д.М., Опалко А.І. // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. — 2013. — Серія: Сільськогосподарські науки № 74, Вип. 4. — С. 13–23.

          28. Адаменко Д.М. Вплив різноякісності елітного насіння ЧС-компонентів на посівні якості гібридного насіння цукрових буряків / Д.М. Адаменко, В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Уманського НУС. – Вип.84. – 2014. – С.119–124.

          29. Поліщук В.В. Інтродукція видів роду Sempervivum L. в умови Правобережного Лісостепу України / В.В. Поліщук, Л.Г. Варлащенко, К.В. Чернега // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства», присвяченої 105-й річниці від Дня народження М.І. Бондаренка. – Умань. – 2014. – С. 154–156.

          30. Адаменко Д.М. Використання UGmax з метою ефективного підвищення врожайності сільськогосподарських культур та поліпшення родючості грунту / Д.М. Адаменко, В.В. Поліщук, І.С. Кравець, А.А. Яценко // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – Вип.1. – 2013. – С.42–44.

          31. Адаменко Д.М. Ефект стимулювання насіння гібридів цукрових буряків / Д.М. Адаменко, В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». – Вип. 1. – 2014. – С. 38–40.

          32. Л.М. Карпук Особливості росту і розвитку рослин цукрових буряків залежно від якості насіння / Карпук Л.М., В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Вип. 22.–– 2014. – С. 67–71.

          33. Поліщук В.В. Польова схожість насіння цукрових буряків Beta vulgaris L. залежно від температури ґрунту / В.В. Поліщук, О.В. Поліщук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань. – 2014. – С. 72–74.

          34. Величко Ю.А. Результати інтродукції Cyclamen Coum Mill. у Правобережний Лісостеп України / Ю.А. Величко, І.М. Пушка, В.В. Поліщук // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Вип.1.–2014.– С. 102–105.

          35. Доронін В.А. Насінництво та насіннєзнавство цукрових буряків: Навчальний посібник / В.А. Доронін, В.В. Поліщук, А.В. Доронін, М.В. Бусол, В.П. Миколайко, Л.М. Карпук. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 294с.

          36. Л.М. Карпук Моделювання процесів росту та розвитку буряків цукрових від комплексного впливу кліматичних факторів / Л.М. Карпук, О.В. Крикунова, О.І. Присяжнюк, В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». – Вип. 2. – 2014. – С. 26–29

          37. Опалко А.І. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення  дипломних робіт для студентів з напряму 6.090101 — „Агрономія”, спеціальності „Селекція і генетика сільськогосподарських культур” // А.І. Опалко, А.О. Яценко, В.В. Поліщук, І.В. Ковальчук. – Умань. – УНУС.–2007–37 с.

          38. Балабак А.Ф. / Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.090103 — „Лісове і садово-паркове господарство”, спеціальності 7.09010303 і 8.090303 „Садово-паркове господарство ” А.Ф. Балабак, В.В. Поліщук, О.О. Заморський, Ю.І. Єгоров, М.І. Парубок, Л.Г. Варлащенко, І.М. Пушка, Ю.А. Величко, Т.В. Мамчур. – Умань. – УНУС.–2015–37 с.

          39. Поліщук В.В. Підбір живильного середовища для введення і проліферації ЧС-комнонентів цукрових буряків / В.В. Поліщук, О.В. Поліщук, Л.М. Карпук // Зб. наук. праць Уманського НУС. – Вип. 84. – 2015. – С. 114–1119.

          40. Саблук В.Т. Обработка семян сахарной свеклы инсектицидами фирмы Сингента экологически безопасный и эффективный способ защиты всходов от вредителей: Монография / В.Т. Саблук, В.А. Доронин, О.Н. Грищенко, А.В.Доронин, Н.Н. Запольская, В.В. Полищук, А.В. Белицкий, В.Н. Лагерь. – Киев.— 2014. — 68с.

          41. В.В. Поліщук Регенераційна здатність стеблових живців жимолості їстівної lonicera edulis l. / Поліщук В.В., Варлащенко Л.Г.// Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». – Вип. 10. – 2015. – С. 96–105.

          42. В.М. Ловинська Стан і продуктивність природних та штучних деревостанів pinus sylvestris l. Придніпровського північного степу України / Ловинська В.М., Поліщук В.В. // Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». – Вип. 10. – 2015. – С. 119–126.

          43. С.А. Ситник Продуктивність деревостанів Robinia pseudoacacia l. залежно від лісорослинних умов Придніпровського степу України / Ситник С.А., Поліщук В.В. // Зб. наук. праць Національного дендропарку «Софіївка». – Вип. 10. – 2015. – С. 33–39.

          44. Поліщук В.В. Якісні показники та врожайність базисного насіння цукрових буряків залежно від регулювання процесу цвітіння / В.В. Поліщук, О.В. Поліщук // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Гетерозис: досягнення та проблеми», присвячено 110-річчю від дня народження видатного генетика Ю.П. Мюрити. – Умань. – 2015. – С. 97–100.

           45. Карпук Л.М. Динаміка формування листкового апарату, маси коренеплоду і накопичення цукру різних біологічних форм буряків цукрових / Л.М. Карпук, О.В. Крикунова, М.М. Кикало, В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». – Вип. 1. – 2015. – С. 59–62.

           46. Поліщук В.В. Стерилізація рослинного матеріалу буряку цукрового в залежності від типу стерилізатора, концентрації і експозиції стерилізації in vitro / В.В. Поліщук, Л.М. Карпук, І.М. Пушка, О.П. Сержук, Т.В. Поліщук // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Вип.1.–2015.– С. 71–75.

           47. Поліщук В.В. Вегетативне розмноження і вирощування садивного матеріалу декоративних форм Abies Alba Miil. / В.В. Поліщук, В.М. Грабовий, М.Ю. Осіпов, О.П. Сержук // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Вип.1.–2015.– С. 89–92.

           48. Поліщук В.В. Використання декоративних форм Cerasus serulata Lindl. у озелені / В.В. Поліщук, І.В. Щерба // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва». – Умань. – 2015. – С. 168–169.

           49. Doronin V.A. The quality of sugar beet seeds and the ways of its increase / Volodymyr Ar. Doronin, Yaroslav V. Byelyk, Valentin V. Polishchuk, and Lesya M. Karpuk // Ecological Consequences of Increasing Crop Productivity: Plant Breeding and Biotic Diversity [Eds. Anatoly I. Opalko et al.]. – Toronto New Jersey: Apple Academic Press, 2015. – P. 141–154.