Меню

Балабак Анатолій Федорович

Балабак Анатолій Федорович Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: spguman@gmail.com.ua

 

        Балабак Анатолій Федорович — доктор сільськогосподарських наук, академік, професор кафедри садово–паркового господарства Уманського національного університету садівництва.

        Народився 11 вересня 1950 року у місті Умань, Черкаської області, у сім’ї робітника. Після закінчення середньої школи, у 1967 році зарахований студентом Уманського сільськогосподарського інституту на факультет плодоовочівництва та виноградарства, зі спеціалізацією переробка та зберігання плодів і овочів. Після закінчення інституту працював агрономом з багаторічних плодових і ягідних насаджень у республіці Молдова (1972) та на Донецькій дослідній станції садівництва (1973–1975). У 1972–1973 рр. служив у Збройних Силах. У 1975–1982 рр. — інженер, ст. інженер, мол. науковий співробітник, аспірант Центрального республіканського ботанічного саду АН України зі спеціальності «Фізіологія рослин».

        З 1982 і до теперішнього часу на викладацькій роботі в Уманському національному університеті садівництва. Спочатку асистент, потім викладач, доцент і професор кафедри генетики, селекції та насінництва. З 28.01.1998 р. до 06.07.2004 р. завідувач кафедри екології, декоративного садівництва та лісівництва, завідувач кафедри садово-паркового господарства, проректор з наукової роботи.

         У 1985–1986 рр. за розпорядженням Міністерства сільського господарства СРСР був відряджений до Національного аграрного університету — країна Камбоджа, де працював на посаді викладача і завідувача кафедри ботаніки, генетики і фізіології рослин. Працював в університетах Польщі і Австрії.

         Кандидатську дисертацію зі спеціальності «Фізіологія рослин» захистив 25 лютого 1983 року, а вчене звання доцента одержав у 1994 р. Докторську дисертацію захистив у 1995 році. У 1997 році одержав звання професора кафедри генетики, селекції та насінництва. Має досвід викладання таких дисциплін: «Генетика», «Біотехнологія», «Радіобіологія», «Радіоекологія», «Селекція та насінництво плодових і овочевих культур», «Екологія», «Декоративні розсадники та насінництво».

          Керує підготовкою наукових кадрів через аспірантуру. На даний час під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій і готують дисертації троє аспірантів. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій (Уманський національний університет садівництва, Інститут садівництва НААН України) за спеціальністю 06.01.07 — плодівництво. Автор 225 публікацій, з них 200 наукового та 25 навчально-методичного характеру. За визначені наукові досягнення його обрано академіком Міжнародної академії аграрної освіти (2003).

          Тема наукової роботи: «Інтродукція та вирощування саджанців малопоширених плодових і декоративних рослин». Вивчає морфологічні, анатомічні і фізіологічні особливості регенераційної здатності у стеблових живців плодових, ягідних та декоративних культур, залежно від філогенетичного і онтогенетичного їх розвитку, що доповнює відповідні розділи садівничої науки, сприяє вдосконаленню практики садівництва і використовується при вивченні плодівництва і декоративного садівництва в навчальному процесі аграрних вузів освіти.

          Загальний стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних та наукових закладах складає 35 років.

          Сфера науквоих інтересів: генетика, селекція та насінництво.

          Місце та дата останнього підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів та природокористування України (ННІ післядипломної освіти) за навчальною програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", 2013 рік

 Викладає навчальні дисципліни:

Декоративні розсадники та насінництво

Дендроекологія

Сучасні технології розсадництва

Список науково-методичних праць за останні 15 років:

1. Балабак А.Ф. Вплив біологічно-активної речовини КАНО на регенераційну здатність зелених стеблових живців сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія — Умань, 2015 — Вип. 87(1). — Ч. 1. — C. 157–163.

2. Балабак А.Ф. Особливості таксаційної структури модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах Лівобережно-Дніпровського Степу України / C.А. Ситник, А.Ф. Балабак, К.П. Маслікова, А.С. Мазурчук // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія — Умань, 2015 — Вип. 87(1). — Ч. 1. — C. 86–92.

3. Балабак А.Ф. Лісівничо-таксаційна характеристика соснових деревостанів в умовах Лівобережного Придніпровського Степу України / В.М. Ловинська, А.Ф. Балабак, К.П. Маслікова, А.С. Молибога // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія — Умань, 2015 — Вип. 87(1). — Ч. 1. — C. 30–36.

4. Балабак А.Ф. Агробиологическая оценка сортов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) в Правобережной Лесостепи Украины / И.И. Миколайко, А.Ф. Балабак, В.И. Дмитриев // «Земледелие и защита растений» / Научно-практический журнал. — Минск, 2014. — № 3(94). — С.8–11.

5. Балабак А.Ф. Стратифікація та схожість насіння видів роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin. / А.М. Орел, А.Ф. Балабак // Зб. наук.-техн. праць НЛТУ. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. — Вип. 23.6. — С. 135–138.

6. Балабак А.Ф. Эколого-биологические особенности корнесобственного размножения сортов облепихи крушиновидной (Hippohae rhamnoides L.) в Правобережной Лесостепи Украины / И.И. Миколайко, А.Ф. Балабак // Плодоводство: науч. тр. / РУП «Ин-т плодоводства» НАН Беларуси. БЕЛСАД; редкол.: В.А. Самусь (гл. ред.) [и др.]. — Самохваловичи, 2013. — Т. 25. — С. 439–443.

7. Балабак А.Ф. Розмноження та використання сортів жимолості синьоплідної в озелененні / Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабк // Зб. наук.-техн. пр. / Наук. вісник націон. лісотехнічного університету України: Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. — Вип. 23.6. — С. 333–338.

8. Миколайко І.І. Укорінення зелених стеблових живців сортів обліпихи крушино видної (Hippophae rhamnoides L.) залежно від строків живцювання в Правобережному Лісостепу України / І.І. Миколайко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Вінницького національного аграрного ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. — Вінниця: ВНАУ, 2013. — № 74 — Вип. 4 — С. 133–146.

9. Балабак А.Ф. Агробіологчні особливості вирощування садивного матеріалу хеномелесу японського сортів Вітамінний та цитриновий з насіння та стеблових живців / І.М. Пушка, А.Ф. Балабак // Наук. вісник національного лісотехнічного університету України: Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. — Вип. 23.5. — С. 354–358.

10. Балабак А.Ф. Особливості проходження фенологічних фаз інтродукованих сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України / В.П. Шлапак, А.Ф. Балабак. А.А. Пижянова. Наук. пр. Лісівничої акад. наук України: Зб. наук. пр.— Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. — Вип. 11. — С. 93–96.

11. Балабак А.Ф. Агробіологічні особливості розмноження сортів чорниці високої (Vaccinium сorymbosum L.) здерев’янілими стебловими живцями у Правобережному Лісостепу України / А.А. Пижянова, А.Ф. Балабак // Агробіологія: Зб. наук. пр. / Білоцерківський нац. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2013. — Вип. 11 (104). — С. 129–133

12. Балабак А.Ф. Особенности выращивания посадочного материала голубики высокорослой (Vaccinium сorymbosum L.) из зеленых стеблевых черенков в условиях Правобережной Лесостепи Украины / А.А. Пижьянова, А.Ф. Балабак // Сб. науч. тр. Сельськое хозяйство — проблемы и перспективы: Агрономия. Под ред. чл.-кор. НАН Беларуси В.К. Пестиса / Беларусь, УО «Гродненский гос. агр. ун-т». — Гродно: УО ГГАУ, 2013. — Т. 22. — С. 136–142.

13. Балабак А.Ф. Інтродукція та перспективи вирощування сортів голубики високорослої (Vaccinium сorymbosum L.) у Правобережному Лісостепу України / А.А. Пижянова, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського НУС: Агрономія — Умань, 2013. — Вип. 82. — Ч. 1. — С. 94–100.

14. Балабак А.Ф. Вплив сорту і типу пагона на укорінюваність зелених стеблових живців голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.) / А.А. Пижянова, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Укр. інституту експертизи сортів рослин. — Київ, 2013. — С. 42–45.

15. Балабак А.Ф. Біологічні особливості росту і розвитку маточних рослин сортів голубики високорослої (Vaccinium сorymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України / А.А. Пижянова, А.Ф. Балабак // «Агробіологія»: Зб. наук. пр. / Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2013. — Вип. 10 (100). — С. 47–50.

16. Балабак А.Ф. Декоративні розсадники та насінництво / А.Ф. Балабак, О.А. Балабак, М.Ю. Осіпов, А.А. Пижянова, // Лабораторно-практичні заняття / Методичні рекомендації. — Умань, «Графіка», 2012. — 122 с.

17. Балабак А.Ф. Особливості вегетативного розмноження порічок здерев’янілими живцями / Т.В. Мамчур, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. «Автохтонні та інтродуковані рослини». — Умань, 2012. — Вип. 8. — С. 110–115.

18. Балабак А.Ф. Озеленення населених місць / Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабак // Методичні рекомендації для студентів за напрямрм підготовки 6.09010303 «Лісове і садово-паркове господарство». — Умань, УНУС, 2012. — 77с.

19. Балабак А.Ф. Декоративні рослини закритого ґрунту / Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабак // Методичні рекомендації для студентів за напрямрм підготовки 6.09010303 «Лісове і садово-паркове господарство». — Умань, УНУС, 2012. — 54с.

20. Балабак А.Ф. Вирощування чагарникових видів роду Caprifoliaceae Jus. та перспективи їх використання в озелененні / Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського НУС. — Умань, 2010. — Ч. 1. — Агрономія. — Вип. 74. — С. 232–237.

21. Балабак А.Ф. Укорінення здерев’янілих стеблових живців сортів порічки (Ribes rubrum L.) залежно від строків живцювання та частини пагона в умовах відкритого грунту / Т.В. Мамчур, А.Ф. Балабак // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — Полтава, 2010. — № 1. — С. 10–14.

22. Балабак А.Ф. Вплив α-нафтилоцтової кислоти на регенераційну здатність стеблових живців різних сортів порічок / Т.В. Мамчур, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. — Умань, 2009. — В. 72. — Ч. 1. — С. 182–190.

23. Балабак А.Ф. Агротехнічні особливості стеблового зеленого живцювання смородини червоної / Т.В. Мамчур, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. — Умань, 2009. — В. 71. — Ч. 1. — С. 117–123.

24. Балабак А.Ф. Регенерація і вегетативне розмноження малопоширених садових рослин / А.Ф. Балабак, О.А. Балабак // Зб. наук. праць «Екологічні проблеми садівництва та інтродукції рослин»— Ялта: Нікітський бот. сад, 2008. — Т. 130. — С. 25–30.

25. Балабак А.Ф. Укорінюваність і розвиток різнотипних стеблових зелених живців глоду залежно від впливу біологічно–активних речовин ауксинової природи / Ю.А. Кокоба, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ: Агрономія. — Умань, 2008. — Ч. 1. — Вип. 69. — С. 129–134.

26. Балабак А.Ф. Вплив строків дорощування на ріст і розвиток укорінених зелених живців лимонника китайського / А.В. Діхтяренко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ: Агрономія. — Умань, 2008. — Ч. І. — Вип. 69. — С. 115–120.

27. Балабак А.Ф. Удосконалення агрозаходів насіннєвого розмноження хеномелесу в умовах Правобережного Лісостепу України / І.М. Рекун, А.Ф. Балабак // Вісник Полтавської ДАА. — 2007. — № 1. — С. 19–24.

28. Балабак А.Ф. Вплив сорту й метамірності на обкорінюваність зелених стеблових живців актинідії чудової (Ківі) / С.А. Коваль, А.Ф. Балабак // Електронний збірник Національного аграрного університету «Наукові доповіді НАУ». — № 4 (5), 2006. Http://.nauu.kiev.ua/2006–4/06ksaadk.pdf.

29. Балабак А.Ф. Агробіологічні особливості кореневласного розмноження бузини чорної в умовах Право-бережного Лісостепу України / І.В. Козаченко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. — Умань, 2006. — Вип. 63. — Ч. 1. — С. 270–280.

30. Балабак А.Ф. Особливості культури in vitro глоду / А.Ф. Балабак, Ю.А. Кокоба, О.А. Опалко // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. — Умань, 2006. — Вип. 62. — Ч. 1. — С. 190–196.

31. Балабак А.Ф. Вплив строків живцювання і типу живця на укорінюваність зелених живців аронії чорноплідної / А.Ф. Балабак, К.Н. Трушкова // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. — Умань, 2006. — Вип. 62. — Ч. 1. — С. 177–183.

32. Типова програма «Прикладна генетика з основами цитології» / А.І. Опалко, А.Ф. Балабак, Ф.А. Заплічко, В.Т. Гонтар, Н.В. Мойсейченко І.С. Косенко, О.А. Опалко // Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів спеціальності 7.130103 «Плодоовочівництво і виноградарство у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України»— К.: Аграрна освіта, 2006. — 12с.

33. Балабак А.Ф. Агротехнічні особливості розмноження глоду (Crataegus L.) стебловими живцями / Ю.А. Кокоба, А.Ф. Балабак // Науковий вісник / Зб. науково-техн. пр. Національного лісотехнічного університету України. — Львів: нЛТУу, 2005. — Вип. 15.5. — С. 74–78.

34. Балабак А.Ф. Використання інтродукованих видів роду Caprifoliaceae Juss. в озелененні населених місць / Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб. науково-техн. пр. — Львів: НЛТУУ, 2005. — Вип. 15.3. — С. 19–24.

35. Балабак А.Ф. Шляхи і методи збереження деяких видів родини жимолостевих Сaprifoliaceae Juss. // Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. «Автохтонні та інтродуковані рослини України». — Умань: НДП «Софіївка» — НДІ НАН України, 2005. — Вип. 1. — С. 162–170.

36. Балабак А.Ф. Агротехнічні особливості вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України / О.А. Балабак, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. «Автохтонні та інтродуковані рослини України». — Умань: НДП «Софіївка» — НДІ НАН України, 2005. — Вип. 1. — С. 148–161.

37. Балабак А.Ф. Роль живоплотів у ландшафтному дизайні / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко // Навчально-методичний посібник. — Умань: «Оперативна поліграфія», 2005. — 30 с.

38. Балабак А.Ф. Декоративні рослини в зеленому будівництві / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко // Навчально-методичний посібник. — Умань: «Оперативна поліграфія», 2005. — 38 с.

39. Балабак А.Ф. Дорощування укорінених живців жимолості їстівної в агроекологічних умовах Правобережного Лісостепу України / Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. «Садівництво України: традиції, здобутки, перспективи». — Мліїв–Умань, 2005. — С.356–363.

40. Балабак А.Ф. Розмноження перспективних форм бузини чорної (Sambucus nigra L.) стебловими живцями / І.В. Козаченко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. — Умань: УДАУ, 2005. — Вип. 59. — С. 151–160.

41. Балабак А.Ф. Розмноження бузини чорної на основі технології стеблового живцювання в умовах Правобережного Лісостепу України / І.В. Козаченко, А.Ф. Балабак // Зб.наук. пр. «Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва». — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — С.90–93.

42. Балабак А.Ф. Вплив маточних рослин на ризогенез стеблових живців хеномелесу японського / А.Ф. Балабак, І.М. Рекун // Зб. наук. пр. «Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва». — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — С.191–193.

43. Балабак А.Ф. Узгодженість процесів фотосинтезу і дихання в рослинах // П.І. Кабан, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. УДАУ. — Умань: УДАУ, 2003. — Вип. 57. — С. 172–179.

44. Балабак А.Ф. Эколого-биологические особенности выращивания корнесобственного посадочного материала перспективных малораспространенных плодовых культур в условиях Правобережной Лесостепи Украины / А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. «Шляхи оптимізації екологічних умов в садівництві». — Ялта: Нікітский бот. сад, 2004. — Т. 122. — С. 31–34.

45. Балабак А.Ф. Інтродукція та вирощування садивного матеріалу бузини чорної (Sambucus nigra L.) в умовах правобережного Лісостепу України / І.В. Козаченко, А.Ф. Балабак // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Садівництво». — К.: Нора-Прінт, 2005. — Вип. 56. — С.114–118.

46. Балабак А.Ф. Підвищення антропоадаптивного потенціалу ягідництва залежно від ефективності індукованого ризогенезу / А.Ф. Балабак, П.В. Кондратенко, А.І Опалко, О.А. Опалко // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Садівництво». — К.: Нора-Прінт, 2004. — Вип. 55. — С. 50–56.

47. Балабак А.Ф. Вплив строків живцювання і типу живця на адвентивне коренеутворення перспективних і нових сортів хеномелесу японського (Chaenjmeles japonica Lindl.) / І.М. Рекун, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. УДАУ. — Умань: УДАУ, 2003. — Вип. 56. — С. 115–123.

48. Балабак А.Ф. Особливості вирощування кореневласного садивного матеріалу синьо-плідних жимолостей в умовах правобережного Лісостепу України / Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. УДАУ. — Умань: УДАУ, 2003. — Вип. 56. — С. 107–115.

49. Балабак А.Ф. Особливості дорощування кореневласних саджанців лимоннику китайського (Schizandra chinensis /Turcz./ Baill.) в умовах Правобережного Лісостепу України / А.В. Діхтяренко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. УДАУ. — Умань: УДАУ, 2003. — Вип. 56. — С. 102–107.

50. Балабак А.Ф. Ведення рослинництва на забруднених радіоактивними речовинами територіях / А.Ф. Балабак, І.М. Гудков // Навчальний посібник: «Оперативна поліграфія», 2003. — 57 с.

51. Балабак А.Ф. Лимон в декоративній культурі (Біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія вирощування) / А.Ф. Балабак // Монографія. — Умань: «Оперативна поліграфія», 2003. – 84 с.

52. Балабак А.Ф. Кореневласне розмноження малопоширених плодових і ягідних культур / А.Ф. Балабак // Монографія. — Умань: «Оперативна поліграфія», 2003. — 109 с.

53. Балабак А.Ф. Вплив віку маточних рослин на адвентивне коренеутворення у стеблових живців деяких малопоширених плодових і ягідних культур / А.Ф. Балабак, Ю.А. Кокоба, К.Н. Трушкова, В.М.Поліщук // Зб. наук. пр. УДАУ «Біологічні науки і проблеми рослинництва». — Умань: УДАУ, 2003. — С. 902–905.

54. Балабак А.Ф. Використання іонізуючих випромінювань у рослинництві / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко // Навчально-методичний посібник. — Умань: УДАА, 2002. — 30с.

55. Балабак А.Ф. Непрямі методи прогнозування коренетворної здатності стеблових живців яблуні / О.А. Опалко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. УДАА. — Умань: УДАА, 2001. — Вип.53. — С.70–77.

56. Балабак А.Ф. Анатомо–морфологічні особливості коренеутворення у зелених живців калини звичайної / А.Ф. Балабак, О.П. Тисячний // Зб. наук. пр. УДАА. — Умань: УДАА, 2001. — Вип.53. — С.163–166.

57. Балабак А.Ф. Морфологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної та дерену звичайного в умовах Правобережного Лісостепу України / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко, О.А. Балабак // Зб. наук. пр. УДАА. — К.: Товариство «Знання» України, 2001. — Вип.52. — С.97–102.

58. Балабак А.Ф. Кореневласне розмноження малопоширених плодових і ягідних культур / А.Ф. Балабак // Вісник Уманського державного аграрного університету. — Київ: «Нічлава», 2003. — № 1–2. — С. 61–67.

59. Балабак А.Ф. Декоративні рослини і раціональне розміщення їх на території / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко, В.П. Шлапак // Навчально–методичний посібник. — Умань: УДАА, 2002. — 38с.

60. Балабак А.Ф. Джерела радіації і забруднення навколишнього середовища радіонуклідами // А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко // Навчально–методичний посібник. — Умань: УДАА, 2002. — 26с.

61. Балабак А.Ф. Проблеми й напрями розвитку сільськогосподарської радіобіології / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко // Навчально–методичний посібник. — Умань: УДАА, 2002. — 22с.

62. Балабак А.Ф. Сільськогосподарська радіобіологія / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко, М.В. Шемякін, В.П. Кирилюк // Навчально–методичний посібник. — Умань: УДАА, 2002. — 19с.

63. Балабак А.Ф. Основи екології / А.Ф. Балабак, В.П. Кирилюк, М.В. Шемякін // Навчально–методичний посібник. — Умань: УДАА, 2001. — 20с.

64. Балабак А.Ф. Концепції сучасного природознавства / А.Ф. Балабак, М.В. Шемякін, В.П. Кирилюк // Навчально–методичний посібник. —Умань: УДАА, 2001. — 20с.

65. Балабак А.Ф. Перспективи вирощування ківі в умовах Правобережного Лісостепу України / А.Ф. Балабак, С.А. Коваль // Зб. наук. пр. УДАА. — Умань: УДАА, 2002. — Вип. 54. — С. 169–173.

66. Балабак А.Ф. Дорощування укорінених живців деяких малопоширених плодових культур / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко, О.А. Балабак // Зб. наук. пр. УДАА. — Умань: УДАА, 2001. — Вип. 53. — С. 142–147.

67. Балабак А.Ф. Вирощування саджанців деяких малопоширених ягідних культур методом зеленого живцювання / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко, О.А. Балабак // «Gardens of the Czartoryski Family».–Warszawa: The Centre for the preservation of Historic Landscape, 2001. — Vol. 1. — P. 268–270.

68. Балабак А.Ф. Адвентивний ризогенез у стеблових живців калини звичайної / О.П. Тисячний, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. УДАА. — К.: Т–во «Знання України», 2001. — Вип. 52. — С. 93–97.

69. Балабак А.Ф. Перспективи кореневласної культури деяких малопоширених плодових рослин / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко, О.А. Балабак // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Садівництво». — К.: Нора–Прінт, 2000. — Вип. 51. — С. 102–107.

70. Балабак А.Ф. Ефективність ростових речовин для укорінювання стеблових живців малопоширених плодових рослин / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко, О.А. Балабак, О.А. Опалко, О.П. Тисячний // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур // Зб. наук. пр. УДАА. — Умань: УДАА, 2001. — С.151–154.

71. Балабак А.Ф. Вирощування садивного матеріалу жимолості їстівної в умовах Центрального Лісостепу України / А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко // Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць «Проблеми АПК Черкаської області, резерви стабілізації та розвитку». — К.: «Аграрна наука», 2000. — Вип. 1. — С. 203–209.

72. Балабак А.Ф. Способи підвищення регенераційної здатності стеблових живців калини / А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. УСГА. — Умань: «Норма», 2000. — С. 321–325.

73. Балабак А.Ф. Особливості розмноження перспективних сортів винограду в умовах Центрального Лісостепу України / А.Ф Балабак, А.С. Величко, Н.Д. Сомова // Зб. наук. пр. УСГА. — Умань: «Норма», 1999. —С. 486–489.

74. Балабак А.Ф. Перспективи кореневласного розмноження яблуні / А.Ф. Балабак, О,А. Опалко, Л.О. Рябовол // Зб. наук. пр. УСГА. — Умань: «Норма», 1999. — С. 251–253.

75. Балабак А.Ф. Технология размножения и выращивания кизила / А.Ф. Балабак. — Киев: Изд–во УСХА, 1992. — 44с.

76. Balabak A.F. Wplyw auksyn na ukorzenianie sadzonek rokitnika i ich dalszy wzrost w szkolce / A.F. Balabak // Hodowla roslin i nasiennictwo. — Warszawa, 1990. — P. 4–12.

Матеріали наукових конференцій:

77. Балабак А.Ф. Агротехнологічні особливості дорощування вкорінених стеблових живців чорниці високої (Vaccinium cоrymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак / Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 27–28 травня 2015 р., Умань, Уманський НУС. — Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. — С. 135–138.

78. Балабак А.Ф. Систематика роду чорниці (Vaccinium L.) / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак, Т.О. Кравець / Матеріали наук. конф.: Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: 25–26 березня 2014 р. — Умань, УНУС, 2014. — С. 259–261.

79. Балабак А.Ф. Сортові особливості сезонного розвитку чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак, В.П. Шлапак / Лісове і садово-паркове господарство ХХІ сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 13–14 березня 2014 р. — Київ: НУБІП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, 2014. — С. 191–192.

80. Балабак А.Ф. Особливості онтогенетичного розвитку і систематичне положення у філогенетичній системі представників роду Vaccinium L. / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак / Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали Міжнародної наук. конф. з нагоди 105-ї річниці від Дня народж. М.І. Бондаренка, 25 вересня 2014 р. — Умань: УНУС, 2014. — С. 292–296.

81. Балабак А.Ф. Морфогенез утворення адвентивних коренів у зелених стеблових живців сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак / Актуальні питання сучасної аграрної науки: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 19–20 листопада 2014 р., Умань, Уманський НУС. — К.: ЗАт «Нічлава», 2014. — С. 132–134.

82. Балабак А.Ф. Особливості розмноження інтродукованих сортів голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.) зеленими стебловими живцями / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки, 14–15 березня 2013 р. — Умань: УНУС, 2013. — Ч. 1. — С. 156–157.

83. Балабак А.Ф. Біологічні особливості росту і розвитку інтродукованих сортів маточних рослин чорниці високої (Vaccinium сorymbosum L.) в Правобережному Лісостепу України / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. / Рослини та урбанізація: 19–20 березня 2013 р. — Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2013. — С. 151–153.

84. Балабак А.Ф., Красноштан Т.В. Вплив стерилізатора на мікроживці смородини золотистої (Ribes aureum Pursh.) при введенні in vitro / А.Ф. Балабак,  Т.В. Красноштан / Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів: матеріали Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції (присвячується 10-річчю Наукової галузевої лабораторії з проблем оптимізації родючості грунту), м. Умань, 31 жовтня 2013 р. — Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. — С. 31–32.

85. Балабак А.Ф.. Регенераційна здатність зелених стеблових живців голубики високорослої (Vaccinium сorymbosum L.) залежно від сорту і типу пагона / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Матеріали міжкафедрального наук. семінару. «Актуальні проблеми розвитку лісового та садово-паркового господарства» «Перші Анненковські читання» (до 194-ї річниці від Дня народж. М.І. Анненкова та з нагоди Дня факультету лісового і садово-парк. господарства). — Умань: УНУС, 2013. — С. 157–159.

86. Балабак А.Ф. Укорінюваність і розвиток різнотипних здере’янілих стеблових живців сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) у Правобережному Лісостепу України / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Актуальні питання сучасної аграрної науки: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 15–16 листопада 2013 р. — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2013. — С. 136–138.

87. Балабак А.Ф. Інтродукція та перспективи вирощування голубики високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) в Правобережному Лісостепу України / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства / Тези наук. конф. до 155-річчя від Дня нар. Пашкевича В.В., 15–16 березня 2012 р. — Умань, УНУС, 2012 — С. 141–143.

88. Балабак А.Ф. Перспективи вирощування сортів голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.) в Україні / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні: матеріали першої Міжнародної наук.-практ. конф., присв. 10-й річн. від Дня утвор. Українського ін-ту експертизи рослин 11–13 липня 2012 р. — Київ, 2012. — С. 252–253.

89. Балабак А.Ф. Особливості росту і розвитку інтродукованих сортів голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених / Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. — Умань, 2011. — Ч. 1. — С. 167–168.

90. Балабак А.Ф. Перспективи вирощування інтродукованих сортів голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.) в Правобережному Лісостепу України / А.А. Пиж’янова, А.Ф. Балабак // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф., 23–24 березня 2011 р. — Умань: УНУС, 2011. — С. 119–121.

91. Балабак А.Ф. Агротехнічні заходи вирощування саджанців дерену справжнього зеленими стебловими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України / О.А. Балабак, А.Ф. Балабак // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених / Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. — Умань, 2011. — Ч. 1. — С. 146–147.

92. Балабак А.Ф. Перспективи використання видів роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin в плодових насадженнях і садово-паркових ландшафтах / А.М. Орел, А.Ф. Балабак // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених / Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. — Умань, 2011. — Ч. 1. — С. 165–167.