Меню
Остання редакція: 24 квітня 2024

Вебінар на тему: «Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти УНУС: виклики і перспективи розвитку»

     В рамках заходів сприяння розвитку викладацької майстерності НПП кафедри садово-паркового господарства взяли участь у вебінарі на тему: «Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти УНУС: виклики і перспективи розвитку», який відбувся 24 квітня 2024 року. Спікером вебінару була завідувач відділу моніторингу якості освіти Ніна ПІТЕЛЬ.

     В сучасному суспільстві сукупність характеристик об’єкта, що складають його здатність задовольнити встановлені та передбачувані потреби, відповідність діяльності освітньої установи встановленим вимогам і стандартам називається якістю освіти.

     Система забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів: удосконалення планування освітньої діяльності (розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм); підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти; посилення кадрового потенціалу університету; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; забезпечення публічності інформації про діяльність університету; створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; участь університету в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях вищих навчальних закладів.

     На даний час система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності перебуває під пильною увагою адміністрації та науково-педагогічних працівників Уманського національного університету садівництва і постійно розвивається, враховуючи сучасні вимоги ринку, запити стейкхолдерів, міжнародний досвід, кращі практики вітчизняних ЗВО та на основі рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

     Під час активного обговорення учасники вебінару також підняли теми студентоцентрованості навчання, викладання, оцінювання якості освітнього середовища.

     Проведення вебінару в такому форматі є корисним та інформативним. Адже на ньому було окреслено основні процеси системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та важливості забезпечення учасників освітнього процесу актуальною, повною, цінною, своєчасною інформацією, а також безпечними каналами комунікації з метою якісного надання освітніх послуг. Запропоновано систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що інтегрована в систему внутрішнього контролю ЗВО як цілісний механізм для безпечної діяльності ЗВО.