Меню

Осіпов Михайло Юрійович

Осіпов Михайло Юрійович Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: m3dsad@gmail.com

 

Освіта

Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г. Тичини, 2006 р. Спеціальність – «Вчитель біології, валеології та основ екології загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів»; Кваліфікація –  «Спеціаліст з декоративно-паркового господарства»

 

Кандидат с.-г. наук, 06.03.03. – лісознавство і лісівництво; тема дисертації: «Лісівничі особливості глоду одноматочкового (Crataegus monogyna Jacq.) та використання його в умовах Правобережного Лісостепу України», 2014 (диплом ДК № 025615) рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного лісотехнічного університету.

 

Доцент кафедри садово-паркового господарства, 2018 р. (атестат АД №001183).

 

Напрям наукового дослідження.

 

«Лісові та паркові фітоценози Правобережного Лісостепу України».

 

Дисципліни, які викладає

 1. Ландшафтна архітектура;

2. Садово-паркове будівництво;

3. Дендропроектування;

4. Садово-паркові композиції;

5. Вступ до фаху.

 

Підвищення кваліфікації

 Білоцерківський національний аграрний університет Методологія викладання дисципліни «Ландшафтна архітектура» свідоцтво СПК 00493712/0000647-17 від 23.06.2017 р.

 

Основні наукові публікації за останні п’ять років

 

Статті у наукометричних базах

 1.  V.V. Polishuk, A.F. Balabak, J.A. Velichko. I.M. Pushka, M.Yu. Osipov, I.V. Kozachenko. Seed treatment is an ecologically safety and effective way of protecting sugar beet seedlings. Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Almaty, NAS RK, 2019. V. 5. № 381. P. 151–157. ISSN 2518–1467 (Online). (Web of Science).

 

Статті у фахових виданнях

1. Осіпов М.Ю. Особливості формування лісової підстилки в Юрківському лісництві ДП «Уманське ЛГ» Черкаської області. Агробіологія: Збірник наукових праць. Білоцерків. нац. аграр. ун-т. Біла Церква, 2017. Вип. 2 (135), С. 160–164.

2. Пушка І.М., Величко Ю.А, Осіпов М.Ю.,   Поліщук В.В. Фенологічні особливості росту та розвитку інтродукованих сортів Сhaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч.1.: Сільськогосподарські науки. С.129–136.

3. Осіпов М. Ю., Величко Ю. А., Масловата С. А., Кульбіцький В. Л. Проект реконструкції шахтарського бульвару  в місті Вугледар Донецької області. Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29, № 6. 144 с.

4. Величко Ю.А., Пушка І.М., Осіпов М.Ю., Козаченко І.В. Еколого-біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.212–218.

5. Поліщук В.В., Турчина С.Я., Осіпов М.Ю. Підбір стерилізатора для введення in vitro донорного матеріалу досліджуваних сортів Callistephus Chinensis (L.) Ness. з метою подальшого використання в озелененні // Науковий вісник НЛТУ України: Том 29 № 5 (2019): Науковий вісник НЛТУ України, С. 22–27.

6. Масловата С.А., Кульбіцький В.Л., Осіпов М.Ю. Систематика та філогенетичні зв'язки роду Ulmus L. Науковий вісник НЛТУ України: Том 29 № 5 (2019): Науковий вісник НЛТУ України, С. 51–55.

 

 

Тези конференцій 

 1. Осіпов М.Ю. Топіарне мистецтво в сучасній ландшафтній архітектурі / М.Ю. Осіпов, А.А. Осіпова // Природничі науки в системі освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 18 лютого 2016 р. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. С. 70–71
 2. Леонтяк Г.П. Перспективи використання глоду одноматочкового в озелененні / Г.П.Леонтяк, О.П.Тисячний, М.Ю.Осіпов // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (12 травня 2016 року) / відп. ред. О.О.Непочатенко. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2016. С. 177–179.
 3. Дубін О.О. Проект озеленення та благоустрій присадибної ділянки / О.О.Дубін, М.Ю.Осіпов // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених «Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці», 10 травня 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: Видавництво «Основа», 2016. – С. 159–160.
 4. Леонтяк Г.П. Видовий склад підліску лісових насаджень Правобережного Лісостепу України / Г.П. Леонтяк, М.Ю. Осіпов // Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14 грудня 2016 року) / відп. ред. О.О. Непочатенко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. С. 28–29.
 5. Гега О.О. Композиційні принципи формування бонсай / О.О. Гега, М.Ю. Осіпов // Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14 грудня 2016 року) / відп. ред. О.О. Непочатенко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. С. 104–106.
 6. Гонтаренко А.В. Пейзажний стиль у ландшафтному дизайні / А.В. Гонтаренко, М.Ю. Осіпов // Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14 грудня 2016 року) / відп. ред. О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. С. 108–109.
 7. Осіпов М.Ю. Лісогосподарські заходи в насадженнях з участю глоду одноматочкового / М.Ю. Осіпов // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту : матер. ІІІ Міжнарожної науково-практичної конференції (До 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство») 25–26 травня 2017 року. Біла Церква, 2017. С. 103–105.
 8. Осіпов М.Ю. Особливості проходження фенологічних фаз глоду одноматочкового (Crataegus Monogyna Jacq.) / М.Ю. Осіпов // Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 26 трав. 2017). Полтава : ПДАА, 2017. С.120.
 9. Осіпов М.Ю. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Дендропроектування» для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства (денної та заочної форми навчання) / М.Ю. Осіпов. Умань.: РВВ УНУС, 2016. 169 с.
 10. Осіпов М.Ю. Озеленення та благоустрій території в с. Городецьке / М.Ю. Осіпов, О.Д. Баранцевич // Садово-паркове мистецтво: досягнення та перспективи: матер. наук.-практ. інтернет-конф. (7 листопада 2017 року) Умань : Уманський НУС, 2017. С. 53–55.
 11. Бровді А.А. Історичні аспекти походження сортів троянд групи флорибунда та перспективи їх використання в озелененні / А.А. Бровді, В.В. Поліщук, М.Ю. Осіпов // Садово-паркове мистецтво: досягнення та перспективи: матер. наук.-практ. інтернет-конф. (7листопада 2017 року) Умань: Уманський НУС, 2017. С. 22–24.
 12. Бровді А.А. Створення колекції троянд групи флорибунда на дослідних ділянках кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС / А.А. Бровді, В.В. Поліщук, М.Ю. Осіпов // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2017. С. 154–156.
 13. Леонтяк Г.П. Розмноження Crataegus monogyna Jacq. стебловими живцями / Г.П. Леонтяк, М.Ю. Осіпов // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: П 27 матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (1–2 червня 2016 року) / відп. ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. С.127–129.
 14. Осіпов М.Ю. Перспективи озеленення малого саду / М.Ю. Осіпов, І.Ю. Метельська // Садово-паркове мистецтво: досягнення та перспективи : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (7листопада 2017 року) – Умань : Уманський НУС, 2017. С. 48–50.
 15. Осіпов М.Ю. Екологічний менеджмент і організація моніторингу при проектуванні об'єктів ландшафтної архітектури / М.Ю. Осіпов // Матеріали науково-практичної конференції проекту «Школа екологічної свідомості» «Екологія та суспільство: вплив на розвиток держави та нації», 22 листопада 2017 р. Умань: Видавець «Сочінський», 2017. С. 13–16.
 16. Осіпов М.Ю. Коренева системи глоду одноматочкового в лісових насадженнях правобережного лісостепу України / М.Ю. Осіпов // Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Житомир, 24 листопада 2017 р.) / М-во освіти і науки, Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім І. Франка, 2017.С. 18–21.
 17. Осіпов М.Ю. Ландшафтне проектування як інструмент резервування територій для розвитку туризму / М.Ю. Осіпов // Ліс, наука, молодь: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференція студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених, 23 листопада 2017 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С. 214–215.
 18. Осіпов М.Ю. Ландшафтний план в складі схеми територіального планування міста / М.Ю. Осіпов, Ю.Г. Фещенко // Садово-паркове мистецтво: досягнення та перспективи : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (7 листопада 2017 року) – Умань : Уманський НУС, 2017. С. 39–41.
 19. Осіпов М.Ю. Лісогосподарські заходи в насадженнях з участю глоду одноматочкового / М.Ю. Осіпов // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту : матер. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (До 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство») 25–26 травня 2017 року. – Біла Церква, 2017. С. 103–105.
 20. Осіпов М.Ю. Розмноження глоду одноматочкового зеленими живцями / М.Ю. Осіпов // Державна науково-практична конференція «Сучасні агробіотехнології та землеустрій в Україні», 23 листопада 2017 р. Біла Церква, 2017. С. 6.
 21. Осіпов М.Ю. Формування професійних навичок у студентів спеціальності «Садово-паркове господарство» / М.Ю. Осіпов, І.М. Пушка // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2017. С. 171–174.
 22. Пушка І.М. Аналіз сучасноного стану та пропозиції реконструкції території, прилеглої до картинної галереї м. Умань / І.М. Пушка, М.Ю. Осіпов // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2017. С. 177–179.
 23. Турчина С.Я. Оцінювання рослин Сallistephus Chinensis (L.) Ness. за схожістю насіння в лабораторних та польових умовах / С.Я. Турчина, В.В. Поліщук, М.Ю. Осіпов // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2017. С. 180–182.
 24. Шипоша А. В. Організація території малого саду в місті Умань / А. В. Шипоша, М.Ю. Осіпов // Садово-паркове мистецтво: досягнення та перспективи : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (7 листопада 2017 року) – Умань : Уманський НУС, 2017. С. 60–62.
 25. Осіпов М.Ю., Леонтяк Г.П. Ландшафтне проектування як невід’ємна складова розвитку туризму. Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства. Четверті Аненкові читання. Міжнар. Наук.-практ. Конф. (3-4 жовтня 2019 року) / Відп. Ред. О.О. Непочатенко. Умань : 2019. Ч.1. С. 124-126.
 26. Пушка І.М., Величко Ю.А., Осіпов М.Ю. Реконструкція внутрішньоквартального саду прилеглого до будинків №102 корпус І та ІІ по вул. Європейській міста Хмельницький. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства : матер. Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 175-річчю з Дня народження Уманського НУС (3-4 жовтня 2019 р.). Умань, 2019. С. 131-135.
 27. Майборода Ю. В., Осіпов М. Ю. Озеленення та благоустрою присадибної ділянки в м. Умань Черкаської області.  Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. наук.-практ. Інтернет-конференції (27 листопада 2019 року), Умань : Уманський НУС, 2019. С. 23–26.
 28. Масловата С. А., Осіпов М. Ю. Видове і формове різноманіття роду Ulmus L. в Правобережному Лісостепу України. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. наук.-практ. Інтернет-конференції (27 листопада 2019 року), Умань : Уманський НУС, 2019. С. 26–29.
 29. Паливода Н.Л., Осіпов М.Ю. Нормативно-правові акти українського законодавства, які забороняють «омолоджувальне» обрізування дерев. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. наук.-практ. Інтернет-конференції (27 листопада 2019 року), Умань : Уманський НУС, 2019.  С. 32–37.
 30. Клец А. В., Осіпов М.Ю. Проєкт озеленення та благоустрою присадибної ділянки в м. Умань Черкаської області. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. наук.-практ. Інтернет-конференції (27 листопада 2019 року), Умань : Уманський НУС, 2019. С. 53–55.
 31. Волошин А.С., Осіпов М.Ю. Функціональне зонування житлових забудов. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. наук.-практ. Інтернет-конференції (27 листопада 2019 року), Умань : Уманський НУС, 2019. С. 81–83.

 

Методичні розробки 

 1. Методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» факультету лісового і садово-паркового господарства / [Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Пушка І.М., Осіпов М.Ю. та ін.] – Умань, 2019. – 52 с.
 2. Осіпов М.Ю. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Ландшафтна архітектура» студентами денної і заочної форми навчання (для студентів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»). Умань: УНУС, 2019, 52 с.
 3. Осіпов М.Ю. «Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Садово-паркове будівництво» (для студентів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»). Умань: УНУС, 2019, 16 с.
 4. Осіпов М.Ю. «Методичні вказівки до проходження навчальної практики з дисципліни «Садово-паркова композиція» (для студентів освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»). Умань: УНУС, 2019, 16 с.
 5. Осіпов М.Ю. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Дендропроектування» для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства (денної та заочної форми навчання) освітнього рівня «Магістр». Умань.: РВВ УНУС, 2019. 172 с.
 6. Осіпов М.Ю. Ландшафтна архітектура. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства денної і заочної форми навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».  Умань: РВВ УНУС, 2019. 28 с.
 7. Осіпов М.Ю. «Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Садово-паркове будівництво» (для студентів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»). Умань: УНУС, 2019, 66 с.

 

  

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу світи/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 1. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії (2015-2017р.);

2. У складі приймальної комісії (2017–2018р.);

3. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії (з 2019 р.).

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 1.      Керівництво студентами які зайняли перше (Дубін Ольга Олегівна, студентка 61-м-сп групи) та третє місце (Ляненко Марія Володимирівна студентка 51м-сп групи) на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2016 році;

2.      Організаційний комітет та заступник секретаря ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» 13-14 квітня 2016 року.

3.      Керівництво студентом який зайняв перше місце (Братащук Тарас Петрович, студент 11м-сп групи) на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019 році.

  

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю. 

 Член «Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова» з 01.09.2019 року, квиток № 0776

  

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.        

 Наукове консультування ТОВ «СЕРВІСАГРО-УМАНЬ»