Меню
Остання редакція: 15 лютого 2018

Магістру

206 "Садово-паркове господарство" (магістри)

Галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність 206 "Садово-паркове господарство"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з садово-паркового господарства

Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" Уманський НУС приймає осіб, які здобули освітній рівень "Бакалавр" або "Спеціаліст". Зарахування на основі освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" здійснюється за результатами фахових вступних випробування, а для осіб, які здобули бакалавра і спеціаліста за не спорідненою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового і фахових вступних випробувань.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація магістр з "Садово-паркового господарства" передбачає формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері ландшафтної архітектури, спрямованих на вирішення комплексних задач по озелененню територій.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 6 місяців навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової і професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" наукового ступеня "Доктор філософії". Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Дослідницька, викладацька та адміністративна діяльність у сфері аграрної освіти, науки та виробництва.  

Фахова компетентність магістра за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" передбачає:

 • здатність вільно спілкуватися державною та іноземною мовами;
 • здатність розробляти технології вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин і проводити оцінку економічної ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при впровадженні нових технологій;
 • здатність до проектування інженерної підготовки території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства;
 • здатність проводити оцінку ефективності викорис-тання матеріалів, устаткування, технологічних процесів на об'єктах садово-паркового господарства;
 • здатність виконувати оцінку впливу заходів з раціонального використання і управлінню садово-парковими ландшафтами;
 •  здатність реалізовувати заходи з благоустрою та озеленення територій;
 • здатність розробки і реалізації системи заходів зі збереження насаджень;
 • здатність організації робіт з урбомоніторингу та інвентаризації об'єктів садово-паркового господарства, складанню кадастру зелених насаджень;
 •  здатність організації і проведення робіт на об'єктах садово-паркового господарства;
 • здатність управління об'єктами садово-паркового господарства з їх функціонального використання, охорони і захисту;
 • здатність організації і здійснення державного контролю і нагляду за дотриманням правил утримання об'єктів садово-паркового господарства, обчислення розміру шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового господарства при порушенні природоохоронного та містобудівного законодавства;
 • здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на забезпечення якості, здійснювати технічний контроль, авторський нагляд за виробничою і проектною діяльністю;
 • здатність до проведення оцінки вартості об'єктів інтелектуальної діяльності в галузі садово-паркового господарства;
 • готовність до отримання нових знань і проведення прикладних досліджень в галузі садово-паркового господарства;
 • здатність розробки робочих планів і програм наукових досліджень в галузі садово-паркового господарства, організувати збір, обробку, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з теми дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань;
 • здатність підготувати науково-технічних звіти, огляди, публікації за результатами виконаних досліджень;
 • здатність здійснювати управління результатами науково-дослідної діяльності і комерціалізацію прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • здатність здійснювати планувальну організацію відкритих просторів, проектування об'єктів садово-паркового господарства, розробляти проекти відновлення об'єктів культурної спадщини;
 • здатність роботи в команді фахівців, пов'язаній із розвитком територій на етапі територіального планування і підготовки генпланів поселень і міської агломерації;
 • здатність проводити технічні розрахунки в проектах, техніко-економічне обґрунтування і функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих заходів, прогнозування наслідків, знаходження компромісних рішень в плануванні і реалізації проектів;
 • здатність розробки методичних і нормативних документів для проектування об'єктів садово-паркового господарства;
 • здатність викладання спеціальних предметів в освітніх організаціях, підвищення кваліфікації та тренінгу співробітників в інноваційної діяльності.

Професійні профілі випускників з профілями

Освітньо-професійна підготовка магістра за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" формує уміння та здатності для реалізації виробничо-технологічних, управлінських, науково-дослідних, проектно-конструкторських і педагогічних функцій.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" підготовлений для подальшого здобуття наукового ступеня вищої освіти за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" освітньо-наукового рівня з присвоєнням наукового ступеня "Доктор філософії".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення Уманського національного університету садівництва "Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС".

Вимоги до випуску

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі захисту дипломної (магістерської) роботи. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість - 1,4 років

Останні новини

Тези доповідей учасників науково-практичної Інтернет-конференції "Інтенсивні технології в садово-парковому господарстві" Читати повністю

Тези доповідей учасників науково-практичної Інтернет-конференції "Інтенсивні технології в садово-парковому господарстві"

У збірнику матеріалів науково-практичної Інтернет-конференції висвітлено результати наукових досліджень викладачів і студентів Уманського національного університету садівництва.

Читати повністю

Виставка сучасних ландшафтних технологійЧитати повністю

Виставка сучасних ландшафтних технологій

Міжнародний ярмарок садової та ландшафтної архітектури GARDENIA - 2020 року в Познані. Захід присвячений садівничій, флористичній, декоративній та спортивній індустрії.

Читати повністю

Презентація наукової монографії А. Ф. Балабака, А. А. Пиж’янової та В.І. Дмитрієва на Міжнародному ягідному форуміЧитати повністю

Презентація наукової монографії А. Ф. Балабака, А. А. Пиж’янової та В.І. Дмитрієва на Міжнародному ягідному форумі

Презентація наукової монографії А. Ф. Балабака, А. А. Пиж’янової та В.І. Дмитрієва Чорниця високоросла (Vaccinium corymbosum L.): біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва на TSW в Варшаві S-Fruit Transformation 2020

Читати повністю

Тези доповідей учасників науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва»Читати повністю

Тези доповідей учасників науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва»

У збірнику матеріалів науково-практичної Інтернет конференції висвітлено результати наукових досліджень викладачів і студентів факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва та інших наукових закладів та установ.

Читати повністю

Всі новини