Меню
Остання редакція: 13 вересня 2017

Магістру

206 "Садово-паркове господарство" (магістри)

Галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність 206 "Садово-паркове господарство"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з садово-паркового господарства

Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" Уманський НУС приймає осіб, які здобули освітній рівень "Бакалавр" або "Спеціаліст". Зарахування на основі освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" здійснюється за результатами фахових вступних випробування, а для осіб, які здобули бакалавра і спеціаліста за не спорідненою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового і фахових вступних випробувань.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація магістр з "Садово-паркового господарства" передбачає формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері ландшафтної архітектури, спрямованих на вирішення комплексних задач по озелененню територій.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 6 місяців навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової і професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" наукового ступеня "Доктор філософії". Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Дослідницька, викладацька та адміністративна діяльність у сфері аграрної освіти, науки та виробництва.  

Фахова компетентність магістра за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" передбачає:

 • здатність вільно спілкуватися державною та іноземною мовами;
 • здатність розробляти технології вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин і проводити оцінку економічної ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при впровадженні нових технологій;
 • здатність до проектування інженерної підготовки території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства;
 • здатність проводити оцінку ефективності викорис-тання матеріалів, устаткування, технологічних процесів на об'єктах садово-паркового господарства;
 • здатність виконувати оцінку впливу заходів з раціонального використання і управлінню садово-парковими ландшафтами;
 •  здатність реалізовувати заходи з благоустрою та озеленення територій;
 • здатність розробки і реалізації системи заходів зі збереження насаджень;
 • здатність організації робіт з урбомоніторингу та інвентаризації об'єктів садово-паркового господарства, складанню кадастру зелених насаджень;
 •  здатність організації і проведення робіт на об'єктах садово-паркового господарства;
 • здатність управління об'єктами садово-паркового господарства з їх функціонального використання, охорони і захисту;
 • здатність організації і здійснення державного контролю і нагляду за дотриманням правил утримання об'єктів садово-паркового господарства, обчислення розміру шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового господарства при порушенні природоохоронного та містобудівного законодавства;
 • здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на забезпечення якості, здійснювати технічний контроль, авторський нагляд за виробничою і проектною діяльністю;
 • здатність до проведення оцінки вартості об'єктів інтелектуальної діяльності в галузі садово-паркового господарства;
 • готовність до отримання нових знань і проведення прикладних досліджень в галузі садово-паркового господарства;
 • здатність розробки робочих планів і програм наукових досліджень в галузі садово-паркового господарства, організувати збір, обробку, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з теми дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань;
 • здатність підготувати науково-технічних звіти, огляди, публікації за результатами виконаних досліджень;
 • здатність здійснювати управління результатами науково-дослідної діяльності і комерціалізацію прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • здатність здійснювати планувальну організацію відкритих просторів, проектування об'єктів садово-паркового господарства, розробляти проекти відновлення об'єктів культурної спадщини;
 • здатність роботи в команді фахівців, пов'язаній із розвитком територій на етапі територіального планування і підготовки генпланів поселень і міської агломерації;
 • здатність проводити технічні розрахунки в проектах, техніко-економічне обґрунтування і функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих заходів, прогнозування наслідків, знаходження компромісних рішень в плануванні і реалізації проектів;
 • здатність розробки методичних і нормативних документів для проектування об'єктів садово-паркового господарства;
 • здатність викладання спеціальних предметів в освітніх організаціях, підвищення кваліфікації та тренінгу співробітників в інноваційної діяльності.

Професійні профілі випускників з профілями

Освітньо-професійна підготовка магістра за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" формує уміння та здатності для реалізації виробничо-технологічних, управлінських, науково-дослідних, проектно-конструкторських і педагогічних функцій.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" підготовлений для подальшого здобуття наукового ступеня вищої освіти за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" освітньо-наукового рівня з присвоєнням наукового ступеня "Доктор філософії".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення Уманського національного університету садівництва "Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС".

Вимоги до випуску

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі захисту дипломної (магістерської) роботи. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість - 1,4 років

Останні новини

Порушення прав людини сьогодні — це причина завтрашніх конфліктів.Читати повністю

Порушення прав людини сьогодні — це причина завтрашніх конфліктів.

Щорічно студенти кафедри садово-паркового господарства першого бакалаврського рівня Уманського національного університету садівництва беруть участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства».

Читати повністю

Відкрите практичне заняття для студентів ОР «Бакалавр»Читати повністю

Відкрите практичне заняття для студентів ОР «Бакалавр»

8 грудня 2023 року відбулося відкрите практичне заняття для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» першого бакалаврського рівня ВО з дисципліни «Вступ до фаху».

Читати повністю

Гарденотерапія: садівництво для душі!Читати повністю

Гарденотерапія: садівництво для душі!

7 грудня 2023 року доцент кафедри садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва Михайло ОСІПОВ взяв участь в онлайн заході, присвяченому темі «Лікарські сади». Ця лекція була організована кафедрою садово-паркового господарства НМА «Хортиця». У заході взяла участь Анна ГАЛАГАН, київський ландшафтний дизайнер, відома своїм досвідом створення ландшафтів.

Читати повністю

Українська хустка – дорогоцінний скарб українського народу!Читати повністю

Українська хустка – дорогоцінний скарб українського народу!

Щороку 7 грудня в Уманському національному університеті садівництва відзначають Всесвітній день української хустки. Студенти кафедри садово-паркового господарства ОР «Бакалавр» також взяли участь у «хустинковому флешмобі», під час якого кожна дівчина прикрасила себе автентичним аксесуаром та продемонструвала багатовікову красу української дівчини.

Читати повністю

Всі новини