Меню

Варлащенко Людмила Григорівна

Варлащенко Людмила Григорівна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: +38 (04744) 3-45-39
Email: ludmilaum@ukr.net

 

      Освіта

      Уманський сільськогосподарський інститут ім. М. Горького, 1989 р. Спеціальність – «Плодоовочівництво та виноградарство»; Кваліфікація - «Вчений агроном»

 Кандидат с.-г. наук, 06.01.07. – плодівництво; тема дисертації: «Агробіологічні особливості вирощування жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України», 2001 (диплом № ДК № 011652) рішенням спеціалізованої вченої ради Уманського державного аграрного університету.

 Доцент кафедри садово-паркового господарства, 2006 р. (атестат 02ДД № 011701).

        Напрям наукового дослідження

 «Інтродукція та адаптація декоративних жимолостей і використання їх в озелененні».

        Дисципліни, які викладає

1. Озеленення населених місць

2. Декоративні рослини закритого грунту

3. Фітодизайн закритого середовища

4. Паркознавство

      Підвищення кваліфікації

 Білоцерківський національний аграрний університет Методологія викладання дисципліни «Озеленення населених місць» свідоцтво СПК 00493712/ 0000650-17 від 23.06.2017 р.

     

     Статті у фахових виданнях 

1. Варлащенко Л.Г., Поліщук В.В. Регенераційна здатність стеблових живців сортів жимолості їстівної  (Lonicera Caerulea Var. Edulis Turcz. еx Herden).  Зб. наук. праць. Автохтонні та інтродуковані рослини, № 10, Умань, Нац. дендропарк «Софіївка», 2015. С. 132 – 137.

2. Поліщук В.В. Історичні аспекти селекційно-генетичного вдосконалення сортів троянд / В.В. Поліщук, А.Ф. Балабак, Л.Г. Варлащенко, Ю.А. Величко // Зб. наук. пр. Уманського НУС. Вип. Ч.: Сільськогосп. Наук. Умань: УНУС, 2016. С. 191–197.

3. Варлащенко Л.Г., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Особливості вирощування садивного матеріалу жимолості їстівної (Lonicera edulis Тurcz.). Ж.: «Вісник Уманського національного університету садівництва», № 2, 2016. С. 56–60.

4. Варлащенко Л.Г. Декоративні види роду Жимолость (Lonicera L.) та перспективи використання їх в озелененні території у Правобережному Лісостепу України / Зб. наук. пр. Уманського НУС. Умань: УНУС, 2016. Вип. 88. Ч.1: Сільськогосп. науки. 2016. 298–305 с.

5. Варлащенко Л.Г. Використання витких рослин для вертикального озеленення Уманського НУ садівництва / Л.Г. Варлащенко, В.В. Поліщук, Ю.А. Величко // Ж.: «Вісник НЛТУ», № 27/4, Львів, 2017. С. 28-31.

6. Варлащенко Л.Г. Впровадження нових сортів жимолості синьої їстівної (Lonicera coerula subs еdulis Turcz.Ex/ Herder Hulten.) в озеленення Правобережного Лісостепу України. Зб. наук. пр. Уманського НУС. Вип. 88. Ч.1: Сільськогосп. науки. 2018. С. 333–342.

 

     Тези конференцій 

1. Варлащенко Л.Г., Поліщук В.В., Балабак А.Ф. Використання жимолості їстівної (Lonicera edulis Тurcz.) в озелененні малого саду / Тези ІV Міжн. Наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки», Умань, УНУС, 2016.  С. 132–134 .

2. Варлащенко Л.Г., Поліщук В.В., Величко Ю.А. Використання вільно зростаючих живоплотів в озелененні / Тези ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту».  Б.Церква, БНУС, 2017. С. 22–24 .

 3. Варлащенко Л.Г. Використання нововведених сортів жимолості синьоплідної в озелененні населених місць / Тези міжн. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, УНУС, 2017. С.158–160.

4. Варлащенко Л.Г. Використання нововведених сортів жимолості синьоплідної в озелененні населених місць / Тези міжн. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, УНУС, 2017. С. 158–160.

5. Варлащенко Л.Г. Формування насаджень на території вищих навчальних закладів. / Тези IV Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні питання лісового і сад.-парк. господарства». Умань, УНУС, 2018. С.183–185.

6. Поліщук, Л.Г., Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г. Історія і сьогодення теплично-оранжерейного комплексу кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС / Тези III Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми лісового господарства», Умань, УНУС. 2018. С. 209–212.

7. Варлащенко Л.Г., Балабак А.Ф. Інтродуковані сорти жимолості їстівної в народній медицині, косметиці, кулінарії та садовому дизайні  / Тези Міжн. наук. конф., присв. року культ. спадщини у Європі (Умань, 4–7 липня 2018 року): «Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні  / за заг. ред. І. С. Косенка. Умань. Вид-во «Сочінський М.М.», 2018. С. 35–42.

8. Варлащенко Л.Г., Миронова Л.М. Інтродуковані види роду Lonicera  L., придатні для озеленення Правобережного Лісостепу України. Тези Міжн. наук.-практ. конф. (3–5 жовтня 2018 р.) «Вплив змін клімату на онтогенез рослин». Миколаїв, МНАУ, 2018. С. 32–34.

9. Варлащенко Л.Г. Впровадження жимолості їстівної в озеленення присадибних ділянок / Тези Міжн. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, УНУС, 2018. С. .

10. Варлащенко Л.Г. Збагачення колекції жимолості їстівної новими сортами зарубіжної селекції. Тези Міжн. наук.-практ. конф. (18–20 березня 2019 р.) «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань. 2019. С.

11.Варлащенко Л.Г. Призначення алей різного типу для створення алейних посадок. Тези Міжн. конф. «Молодих вчених УНУС». Умань, УНУС, 2019. С. 100–101.

12. Варлащенко Л.Г. Використання роду Lilium L. для озеленення садово-паркових об’єктів. Четверті Аненковські читання (присв. 175-й річниці заснув. Уманського НУС та 200-ї річниці від Дня народження проф. М.І. Аненкова). Мат. Міжн. наук.-практ. конф. (3–4 жовтня 2019 р.). Умань: Вид. «Сочінський М.М.», 2019. Ч.1. С. 120–122.

 

    Методичні розробки 

1. Озеленення населених місць. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт студентами заочної

форми навчання за напрямом 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Варлащенко Л.Г. Умань: Уманський НУС, 2015. 28 с.

2. Озеленення населених місць. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни студентами за напрямом підготовки

6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Варлащенко Л.Г., Балабак А.Ф., Умань: УНУС, 2016. 82 с.

3. Методичні вказівки для проведення виробничої практики за напрямом підготовки підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / [Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г. та ін.]. Умань: УНУС, 2016. 20 с.

4. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» за напрямом підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» за ознаками спеціальності «садово-паркове господарство” ОКР «Бакалавр» / Варлащенко Л.Г. Умань: УНУС, 2016. 20 с.

5. Наскрізна програма практики щодо їх організації та проведення для підготовки фахівців напряму 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» (спеціальність «Садово-паркове господарство) [Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г. та ін.]. Умань: УНУС, 2016. 18 с.

6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з декоративних рослин закритого ґрунту для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальностей: 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» / Варлащенко Л.Г., Умань: УНУС, 2016. 62 с.

7. Фітодизайн закритого середовища. Практикум для виконання практичних робіт для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Варлащенко Л.Г. Умань: УНУС, 2018. 64 с.

8. Паркознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Варлащенко Л.Г. Умань: УНУС, 2018. 26 с.

9. Методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» факультету лісового і садово-паркового господарства / [Поліщук В.В., Балабак А.Ф., Величко Ю.А., Варлащенко Л.Г. та ін.] Умань, 2019. 52 с.

 

Виданий підручник чи навчальний посібник, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском)

1.  Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. / Ж. П. Шевченко, І.І. Мостов’як, Л.Г. Варлащенко та ін.; За ред. канд. біол. наук Ж. П. Шевченко та канд. с.-г. наук І. І. Мостов’яка. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 408 с.