Меню

Шутко Сергій Сергійович

Шутко Сергій Сергійович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: Викладач-стажист
Email: serhiishutko@gmail.com

 

Одеський державний екологічний університет 2015р. – «екологічний контроль і аудит». Кваліфікація – «експерт з еколоігії».

 Уманський національний університет садівництва,2016 р.,Спеціальність – «Садово-паркове господарство»; Кваліфікація - «Спеціаліст садово-паркового господарства»

 Кандидат с.-г. наук 03.00.12. – фізіологія рослин; тема дисертації: «Фізіологічні процеси і продуктивність посівів соризу за дії гербіциду Пік 75 WG та регулятора росту рослин Регоплант», 2020 (диплом № ДК 056118) рішенням спеціалізованої вченої ради  Уманського національного університету садівництва

 

 Дисципліни, які викладає

 1. Селекція та генетика декоративних рослин

2. Геоботаніка

3. Паркова фітоценологія

4. Біотехнологія декоративних рослин

 

Основні наукові публікації за останні п’ять років

 Статті у фахових виданнях 

  1. Карпенко В.П.,Шутко С.С. Вміст хлорофілу і фотосинтетична продуктивність рослин соризу за використання гербіциду Пік 75 WG і регулятора росту рослин Регоплант. Збірник наукових праць уманського національного університету садівництва. 2018. №93 С. 23–32.
  2. Карпенко В. П., Шутко С.С. Чисельність мікробіоти ризосфери соризу за використання гербіциду й регулятора росту рослин. Таврійський науковий вісник. 2018. №102.  С. 46–52.
  3. KARPENKO, V.; SHUTKO, S. Ліпопероксидаційні та ферментативні процеси в рослинах соризу за використання гербіциду і регулятора росту рослин. Наукові доповіді НУБіП України, [S.l.], n. 6(76), гру. 2018. ISSN 2223-1609. Доступно за адресою: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11755>. Дата доступу: 29 січ. 2019
  4. Карпенко В. П., Шутко С. С.  Ферментативна активність рослин соризу за використання гербіциду і регулятора росту рослин. Вісник уманського національного університету садівництва. 2018. №2. С. 68-73.
  5. Карпенко В. П., Шутко С.С., Гнатюк М. Г. Анатомо-морфологічні зміни листкової поверхні соризу за використання біологічно активних речовин. Збірник наукових праць уманського національного університету садівництва. 2018. №94. С. 264-274.
  6. Карпенко В.П., Бойко Я.О., Шутко С.С., Притуляк Р.М. Активність ризосферної мікробіоти гороху озимого за комбінованої дії гербіцидів і біологічних препаратів. Вісник Уманського національного університету садівництва. №2. 2020. С. 52-55.

 

Тези конференцій 

1.Карпенко В.П., Шутко С.С. Вміст хлорофілу у рослинах соризу за використання гербіциду ПІК 75 WG І регулятора росту рослин Регоплант. ХIV міжнародна наукова конференціястудентів і аспірантівмолодь і поступбіології,присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського. Львів.10 – 12 квітня 2018. С. 310-311.

2. Карпенко В.П., Шутко С.С. Активність бактерій роду azotobacterу ризосфері соризу за використання гербіциду і регулятора росту рослин. Збірник наукових праць  за матеріалами міжнародної  науково-практичної конференції«новини науки та прикладні наукові розробки». Львів. 28 жовтня. 2018 р. С. 71-72.

3. Карпенко В.П., Шутко С.С. Урожайність соризу за використання гербіциду Пік 75 WG та рістрегуляторарегоплант.  Матеріали всеукраїнської

Науково-практичної конференщї«Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив». Умань 29 березня 2017 року. С. 18-19.

4. Карпенко В.П., Шутко С.С. Фотосинтетична продуктивність рослин соризу за використання гербіциду і регулятораросту рослин. Тернопільські біологічні читання — ternopilbioscience — 2018. Тернопіль  19-21 квітня 2018. С. 104-107.

5. Карпенко В.П., Шутко С.С. Залежність чисельності ризосферної мікробіотисоризу від дії біологічно активних речовин. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництвіматеріали ХІІІ наукової конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня заснування  національної академії аграрних наук україни(24–25 жовтня 2018 року, м. Чернігів) С. 47-49.

6. Карпенко В.П., Шутко С.С. Активність каталази в листках соризу за використання гербіциду пік 75 WG і регулятора росту рослин Регоплант.  Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні шляхи розвитку наукових знань». Київ. 26 – 27 січня 2019 року (частина І) с. 53-55.

7. Біологізована технологія вирощування просоподібних злаків (просо посівне, сорго зернове, сориз): рекомендації виробництву. В.П. Карпенко, С.П. Полторецький, З. М. Грицаєнко та ін.; за ред. В.П. Карпенка. Умань. «Візаві», 2016. 24с.

8.Карпенко В.П., Шутко С.С., Притуляк Р.М. Формування надземної біомаси рослин соризу за дії гербіциду Пік 75 WG І регулятора росту рослин Регоплант.  Всеукраїнська наукова інтернет-конференція. «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ».  15 червня  2020 року. С. 52-53.

9. Шутко С.С. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОРИЗУ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ПІК 75 WG ТА РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ РОСЛИН РЕГОПЛАНТ. SCIENCE — THE FUTURE OF THE WORLD. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Czech Republic, Prague 23 – 24, June 2020. Czech Republic, Prague 23 – 24, June 2020.

10.Шутко С.С. Економічна ефективність застосуваннягербіциду Пік 75 WG та регулятора росту рослинрегоплант у технології вирощування соризу.    RECENT TREND IN SCIENCE AND TECHNOLOGY. Abstractsof XIII nternational ScientificandPracticalConference. Sweden, Stockholm1 – 2, December 2020. С. 208-212.

             11. Шутко С.С. Анатомо-морфологічні зміни в листковомуапараті рослин соризу за дії гербіциду пік 75 wg та регулятора росту рослин регоплант.  SCIENCEANDTECHNOLOGY. Abstractsof XІІІ  International Scientificand Practical Conference. Great Britain, Manchester21 – 22, December 2020. С. 184-189.

 

Монографії

            1.Елементи біологізації в рослинництві: рекомендації виробництву (монографія). Карпенко В.П., Полторецький С.П., Притуляк Р.М. та ін.; за ред. В.П. Карпенка. Умань. «Сочінський М.М.». 2017. 112с.

          2.В. П., Даценко А.А., Розборська Л.В., Притуляк Р.М., Леонтюк І. Б., Шутко С.С. Біологізована технологія вирощування гречки. Монографія. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2020. 132с.